Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) online

Wyszukiwarka podmiotów gospodarczych i osób zarejestrowanych w KRS

Wyszukaj w bazie Krajowego Rejestru Sądowego wpisując numer KRS, numer NIP, numer REGON firmy którą chcesz sprawdzić lub wybierz miasto / województwo, w którym dana firma jest zarejestrowana. Zebrane informacje pochodzą z oficjalnych źródeł (Krajowy Rejestr Sądowy) i stanowią źródło informacji dostępne przez online. Dzięki wyszukiwarce KRS odszukanie informacji na temat podmiotu gospodarczego zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zweryfikowanie przedsiębiorstwa, a także zbadanie zależności pomiędzy osobami zasiadającymi w organach firm jest proste i intuicyjne. Wyszukiwarka umożliwia dostęp do aktualnych informacji gospodarczych na temat firm z KRS.

Odpisy i sprawozdania firm

Dzięki wyszukiwarce możesz również pobierać aktualne i ostatnie sprawozdania finansowe firm oraz odpisy z KRS. Zweryfikuj swoich kontrahentów ipewnij się przed podpisaniem umowy czy reprezentacja spółki z.o.o. lub spółki komandytowej jest właściwa z widnieje w bazie KRS. Szukaj po numerze KRS, NIP, REGON, lub nazwie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, stowarzyszeń, fundacji i organizacji pożytku publicznego. Oszacuj wielkość rynku dzięki klasyfikacji działalności gospodarczej (PKD) możesz oszacować wielkość rynku i konkurencji w Twojej braży.

Elektroniczny (EMS) KRS online

Szukaj wpisując numer KRS firmy, numer NIP lub REGON. Wpisz miasto / województwo, w którym dana firma jest zarejestrowana lub nazwisko osoby, która jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zebrane informacje pochodzą z oficjalnych źródeł (Krajowy Rejestr Sądowy) i stanowią źródło informacji dostępne przez online.

Comarch ERP XT

Comarch ERP XT

Wyszukiwarka podmiotów i firm zarejestrowanych w KRS

Dzięki mapie zależności możesz sprawdzić osoby zasiadające w zarządach spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wysokości kapitału zakładowego jak również udziałów wszystkich udziałowców firmy. Możesz sprawdzić aktualny status spółki (aktywna, w likwidacji, w upadłości likwidacyjnej) jak również ustalić formę reprezentacji czy formę prawną.

Ostatnio przeglądane podmioty zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) - co to jest?


Jest pewnego rodzaju bazą danych powszechnie udostępniającą informacje o statusie prawnym, sytuacji finansowej zarejestrowanego podmiotu oraz sposobie jego reprezentowania. KRS działa od dnia 1 stycznia 2001r. - został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zastąpił poprzednio istniejący Rejestr Handlowy. Prowadzony jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz wybrane sądy rejonowe. Krajowy Rejestr Sądowy składa się z trzech osobnych rejestrów:

 • rejestru przedsiębiorców,
 • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • rejestru dłużników niewypłacalnych.

Poza podstawowymi informacjami zarejestrowanego podmiotu KRS zawiera także: informacje o zaległościach podatkowych i celnych, zaległościach wobec ZUS, wierzycielach oraz wysokości niespłaconych wierzytelności. Dokumenty z Krajowego Rejestru Sądowego to wiarygodna informacja o podmiotach funkcjonujących w polskiej gospodarce. Odpisy, zaświadczenia, wyciągi zawierają szereg istotnych i przydatnych informacji o konkurencji czy o kontrahencie. Do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego są wpisywane następujące podmioty:

 • spółki jawne,
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
 • spółki partnerskie,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjne,
 • spółki europejskie,
 • spółdzielnie,
 • przedsiębiorstwa państwowe,
 • jednostki badawczo-rozwojowe,
 • przedsiębiorcy określeni w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium RP działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwane dalej "przedsiębiorcami zagranicznymi",
 • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
 • oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń;

KRS umożliwia uzyskanie informacji o każdym powyższym podmiocie w formie odpisu, wyciągu lub odpowiedniego zaświadczenia w kilkudziesięciu ekspozyturach Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego na terenie całego kraju. Rejestr przedsiębiorców jest jednym z trzech rejestrów Krajowego Rejestru Sądowego. Składa się z 6 działów.

W pierwszym dziale zamieszczane zostają dane o nazwie podmiotu lub firmy, forma prowadzonej działalności, siedziba oraz adres, a także ewentualne oddziały danego przedsiębiorcy. W tym dziale można również znaleźć informację o numerach NIP i REGON, o umowie spółki lub statucie na postawie, którego działa przedsiębiorca.

Dział drugi zawiera informacje dotyczące sposobu reprezentacji podmiotu oraz dane osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentacji spółki osobowej. Dodatkowo w tym dziale można znaleźć informacje na temat nadzoru - jeśli występuje oraz o jego składzie osobowym, o prokurze, jej rodzaju oraz osobach pełniących tę funkcję.

W trzecim dziale wykazany jest przedmiot działalności przedsiębiorcy według kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności. Dodatkowo dział ten zawiera informacje o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz uchwały o jego zatwierdzeniu.

Dział czwarty pełni funkcję ostrzegawczą - zawarte są w nim informacje o zaległościach podatkowych, celnych oraz z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, prowadzonych lub umorzonych egzekucjach przeciwko podmiotowi, zabezpieczeniu majątku w postępowaniu upadłościowym itp.

W dziale piątym zamieszcza się informację o powołaniu i odwołaniu kuratora.

Dział szósty zawiera informacje o zawarciu i zakończeniu likwidacji ustanowieniu zarządu i zarządu komisarycznego oraz dane likwidatorów i zarządców wraz ze sposobem reprezentacji. Dodatkowo można tutaj znaleźć dane o połączeniu lub przekształceniu przedsiębiorcy, ogłoszeniu upadłości bądź wszczęciu postępowania naprawczego z danymi syndyka.

Zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego - jak złożyć wniosek?


Osoba chcąca założyć działalność gospodarczą najpierw musi zdecydować się na wybór formy prawnej. Od tego wyboru zależy rodzaj i miejsce, w którym trzeba dokonać czynności rejestracyjnych. Do Krajowego Rejestru Sądowego muszą być zgłaszane spółki mające osobowość prawną - począwszy od spółki partnerskiej i z ograniczoną odpowiedzialnością kończąc na spółce akcyjnej czy komandytowej. W przypadku składania wniosku o wpis lub zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców wnioskodawca składa:

 • wniosek o wpis albo zmianę wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
 • zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.) wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego pod rygorem zwrotu wniosku.

Opłaty dotyczące wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym są następujące:

 • Spółki osobowe:
  • Wpis do rejestru: 750,00 zł oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym: 500,00 zł;
  • Zmiana wpisu: 400,00 zł oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym: 250,00 zł;
  • Wykreślenie wpisu: 300,00 zł oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym: 250,00 zł;
 • Pozostałe podmioty:
  • Wpis do rejestru: 1000,00 zł oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym: 500,00 zł;
  • Zmiana wpisu: 400,00 zł oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym: 250,00 zł;
  • Wykreślenie wpisu: 300,00 zł oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym: 250,00 zł;
  • Wykreślenie z rejestru bez wykreślenia z Krajowego Rejestru Przedsiębiorców: 150,00 zł

Dodatkowo opłaty pobierane są za wpis w KRS informacji o złożeniu sprawozdania finansowego:

 • Podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców: 40,00zł zł oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym: 250,00 zł;
 • Podmioty wpisane do rejestru stowarzyszeń: 40,00zł zł oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym: 250,00 zł;
 • organizacje pożytku publicznego wpisane do rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń: 40,00zł oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym: 250,00 zł;
 • inne organizacje pożytku publicznego - bez opłat.

Siedziby i obszary właściwości Wydziałów Gospodarczych - Krajowego Rejestru Sądowego

Siedziba wydziałuWłaściwość wg miast i gmin

15-950 Białystok

ul. Mickiewicza 103

Sąd Rejonowy

XII Wydział Gospodarczy KRS

tel. Biuro Obsługi Interesantów: (0 85) 665 65 12

Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z obszaru miast: Augustów, Białystok, Bielsk Podlaski, Brańsk, Grajewo, Hajnówka, Kolno, Łomża, Sejny, Siemiatycze, Suwałki, Wysokie Mazowieckie i Zambrów oraz gmin: Augustów, Bakałarzewo, Bargłów Kościelny, Białowieża, Bielsk Podlaski, Boćki, Brańsk, Choroszcz, Ciechanowiec, Czarna Białostocka, Czeremcha, Czyże, Czyżew-Osada, Dąbrowa Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Drohiczyn, Dubicze Cerkiewne, Dziadkowice, Filipów, Giby, Goniądz, Grabowo, Grajewo, Grodzisk, Gródek, Hajnówka, Janów, Jasionówka, Jaświły, Jedwabne, Jeleniewo, Juchnowiec Kościelny, Kleszczele, Klukowo, Knyszyn, Kobylin-Borzymy, Kolno, Kołaki Kościelne, Korycin, Krasnopol, Krynki, Krypno, Kulesze Kościelne, Kuźnica, Lipsk, Łapy, Łomża, Mały Płock, Miastkowo, Michałowo, Mielnik, Milejczyce, Mońki, Narew, Narewka, Nowe Piekuty, Nowinka, Nowogród, Nowy Dwór, Nurzec-Stacja, Orla, Perlejewo, Piątnica, Płaska, Poświętne, Przerośl, Przytuły, Puńsk, Raczki, Radziłów, Rajgród, Rudka, Rutka-Tartak, Rutki, Sejny, Sidra, Siemiatycze, Sokoły, Sokółka, Stawiski, Suchowola, Supraśl, Suraż, Suwałki, Szczuczyn, Szepietowo, Sztabin, Szudziałowo, Szumowo, Szypliszki, Śniadowo, Trzcianne, Turośl, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Wąsosz, Wizna, Wiżajny, Wysokie Mazowieckie, Wyszki, Zabłudów, Zambrów, Zawady i Zbójna;

43-300 Bielsko - Biała

Sąd Rejonowy

VIII Wydział Gospodarczy KRS

ul. Bogusławskiego 24

tel.: (0 33) 499-79-12

Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z obszaru miast: Bielsko-Biała, Cieszyn, Szczyrk, Ustroń, Wisła i Żywiec oraz gmin: Brenna, Buczkowice, Chybie, Czernichów, Dębowiec, Gilowice, Goleszów, Hażlach, Istebna, Jasienica, Jaworze, Jeleśnia, Koszarawa, Kozy, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Porąbka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Skoczów, Strumień, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka, Wilamowice, Wilkowice i Zebrzydowice;

85-023 Bydgoszcz

ul. Toruńska 64 a

Sąd Rejonowy

XIII Wydział Gospodarczy KRS

tel. sekretariat: (0 52) 326-27-36

Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z obszaru miast: Bydgoszcz i Inowrocław oraz gmin: Barcin, Białe Błota, Bukowiec, Cekcyn, Dąbrowa, Dąbrowa Biskupia, Dąbrowa Chełmińska, Dobrcz, Dragacz, Drzycim, Gąsawa, Gniewkowo, Gostycyn, Inowrocław, Janikowo, Janowiec Wielkopolski, Jeziora Wielkie, Jeżewo, Kamień Krajeński, Kcynia, Kęsowo, Koronowo, Kruszwica, Lniano, Lubiewo, Łabiszyn, Mogilno, Mrocza, Nakło nad Notecią, Nowa Wieś Wielka, Nowe, Osie, Osielsko, Pakość, Pruszcz, Rogowo, Rojewo, Sadki, Sępólno Krajeńskie, Sicienko, Solec Kujawski, Sośno, Strzelno, Szubin, Śliwice, Świecie, Świekatowo, Tuchola, Warlubie, Więcbork, Złotniki Kujawskie i Żnin;

42-200 Częstochowa

ul. Żwirki i Wigury 9/11

Sąd Rejonowy

XVII Wydział Gospodarczy KRS

tel. (0 34) 37-79-982

Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z obszaru miast: Częstochowa, Lubliniec, Myszków, Poręba i Zawiercie oraz gmin: Blachownia, Boronów, Ciasna, Dąbrowa Zielona, Herby, Irządze, Janów, Kamienica Polska, Kłobuck, Kłomnice, Kochanowice, Koniecpol, Konopiska, Koszęcin, Koziegłowy, Kroczyce, Kruszyna, Krzepice, Lelów, Lipie, Łazy, Mstów, Miedźno, Mierzęcice, Mykanów, Niegowa, Ogrodzieniec, Olsztyn, Opatów, Panki, Pawonków, Pilica, Poczesna, Popów, Poraj, Przyrów, Przystajń, Rędziny, Siewierz, Starcza, Szczekociny, Włodowice, Woźniki, Wręczyca Wielka, Żarki, i Żarnowiec;

80-169 Gdańsk

ul. Piekarnicza 10

Gdańsk 48 skr. poczt. nr 9

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku

VII Wydział Gospodarczy KRS w Gdańsku

tel. sekretariat: (0 58) 321-37-85

321-37-89

321-37-90

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku

VIII Wydział Gospodarczy KRS w Gdańsku

tel. (0 58) 321-38-35

321-38-45

321-38-46

Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z obszaru miast: Czarna Woda, Gdańsk, Krynica Morska, Kwidzyn, Malbork, Pruszcz Gdański, Skórcz, Starogard Gdański i Tczew oraz gmin: Bobowo, Cedry Wielkie, Dzierzgoń, Gardeja, Gniew, Kaliska, Kolbudy, Kwidzyn, Lichnowy, Lubichowo, Malbork, Mikołajki Pomorskie, Miłoradz, Morzeszczyn, Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Osieczna, Osiek, Ostaszewo, Pelplin, Prabuty, Pruszcz Gdański, Przywidz, Pszczółki, Ryjewo, Sadlinki, Skarszewy, Skórcz, Smętowo Graniczne, Stare Pole, Starogard Gdański, Stary Dzierzgoń, Stary Targ, Stegna, Subkowy, Suchy Dąb, Sztum, Sztutowo, Tczew, Trąbki Wielkie i Zblewo;

Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z obszaru miast: Chojnice, Człuchów, Gdynia, Hel, Jastarnia, Kościerzyna, Lębork, Łeba, Puck, Reda, Rumia, Sopot, Słupsk, Ustka, Wejherowo i Władysławowo oraz gmin: Borzytuchom, Brusy, Bytów, Cewice, Chmielno, Choczewo, Chojnice, Czarna Dąbrówka, Czarne, Czersk, Człuchów, Damnica, Debrzno, Dębnica Kaszubska, Dziemiany, Główczyce, Gniewino, Karsin, Kartuzy, Kępice, Kobylnica, Koczała, Kołczygłowy, Konarzyny, Kosakowo, Kościerzyna, Krokowa, Linia, Liniewo, Lipnica, Lipusz, Luzino, Łęczyce, Miastko, Nowa Karczma, Nowa Wieś Lęborska, Parchowo, Potęgowo, Przechlewo, Przodkowo, Puck, Rzeczenica, Sierakowice, Słupsk, Smołdzino, Somonino, Stara Kiszewa, Stężyca, Studzienice, Sulęczyno, Szemud, Trzebielino, Tuchomie, Ustka, Wejherowo, Wicko i Żukowo;

44-100 Gliwice

ul. Powstańców Warszawy 23

Sąd Rejonowy

X Wydział Gospodarczy KRS

tel. sekretariat: (0 32) 338-76-90

Biuro Podawcze 338-77-00

Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z obszaru miast: Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Kalety, Knurów, Miasteczko Śląskie, Piekary Śląskie, Pszów, Pyskowice, Racibórz, Radlin, Radzionków, Ruda Śląska, Rybnik, Rydułtowy, Tarnowskie Góry, Wodzisław Śląski, Zabrze i Żory oraz gmin: Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Gierałtowice, Godów, Gorzyce, Jejkowice, Kornowac, Krupski Młyn, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Lubomia, Lyski, Marklowice, Mszana, Nędza, Ożarowice, Pawłowice, Pietrowice Wielkie, Pilchowice, Rudnik, Rudziniec, Sośnicowice, Świerklaniec, Świerklany, Toszek, Tworóg, Wielowieś i Zbrosławice;

40-040 Katowice

ul. Lompy 14

Sąd Rejonowy Katowice - Wschód

VIII Wydział Gospodarczy KRS

tel.: (0 32) 604-74-56

604-74-60

604-74-69

Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z obszaru miast: Będzin, Bieruń, Bytom, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Imielin, Jaworzno, Katowice, Lędziny, Łaziska Górne, Mikołów, Mysłowice, Orzesze, Siemianowice Śląskie, Sławków, Sosnowiec, Świętochłowice, Wojkowice, Tychy oraz gmin: Bestwina, Bobrowniki, Bojszowy, Chełm Śląski, Czechowice Dziedzice, Goczałkowice-Zdrój, Kobiór, Miedźna, Ornontowice, Psary, Pszczyna, Suszec i Wyry;

25-312 Kielce

ul. Warszawska 44

Sąd Rejonowy

X Wydział Gospodarczy KRS

tel. centrala (0 41) 349-56-00

Wydział KRS 349-57-01

Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z obszaru miast: Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, Skarżysko-Kamienna i Starachowice oraz gmin: Bałtów, Bejsce, Bieliny, Bliżyn, Baćkowice, Bodzechów, Bodzentyn, Bogoria, Brody, Busko-Zdrój, Chęciny, Chmielnik, Czarnocin, Ćmielów, Daleszyce, Dwikozy, Działoszyce, Fałków, Gnojno, Gowarczów, Górno, Imielno, Iwaniska, Jędrzejów, Kazimierza Wielka, Kije, Klimontów, Kluczewsko, Końskie, Koprzywnica, Krasocin, Kunów, Lipnik, Łagów, Łączna, Łoniów, Łopuszno, Łubnice, Małogoszcz, Masłów, Michałów, Miedziana Góra, Mirzec, Mniów, Morawica, Moskorzew, Nagłowice, Nowa Słupia, Nowy Korczyn, Obrazów, Oksa, Oleśnica, Opatowiec, Opatów, Osiek, Ożarów, Pacanów, Pawłów, Piekoszów, Pierzchnica, Pińczów, Połaniec, Radków, Raków, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Rytwiany, Sadowie, Samborzec, Secemin, Sędziszów, Sitkówka-Nowiny, Skalbmierz, Skarżysko Kościelne, Słupia, Słupia (Konecka), Smyków, Sobków, Solec-Zdrój, Staszów, Stąporków, Stopnica, Strawczyn, Suchedniów, Szydłów, Tarłów, Tuczępy, Waśniów, Wąchock, Wilczyce, Wiślica, Włoszczowa, Wodzisław, Wojciechowice, Zagnańsk, Zawichost i Złota;

75-626 Koszalin

ul. Gen. Wł. Andersa 34

Sąd Rejonowy

IX Wydział Gospodarczy KRS

tel. sekretariat: (0 94) 342-82-60

fax 343-67-73

Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z obszaru miast: Białogard, Darłowo, Kołobrzeg, Koszalin, Sławno, Szczecinek, Świdwin i Wałcz oraz gmin: Barwice, Będzino, Białogard, Biały Bór, Biesiekierz, Bobolice, Borne Sulinowo, Brzeżno, Czaplinek, Człopa, Darłowo, Drawsko Pomorskie, Dygowo, Gościno, Grzmiąca, Kalisz Pomorski, Karlino, Kołobrzeg, Malechowo, Manowo, Mielno, Mirosławiec, Ostrowice, Polanów, Połczyn-Zdrój, Postomino, Rąbino, Rymań, Sianów, Siemyśl, Sławno, Sławoborze, Szczecinek, Świdwin, Świeszyno, Tuczno, Tychowo, Ustronie Morskie, Wałcz, Wierzchowo i Złocieniec;

31-547 Kraków

ul. Przy Rondzie 7

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie,

XI Wydział Gospodarczy KRS

tel.: (0 12) 619-51-72

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie,

XII Wydział Gospodarczy KRS

tel. sekretariat: (0 12) 619-51-78

619-51-66

Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z obszaru miasta: Kraków;

Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z obszaru miast: Alwernia, Bochnia, Bukowno, Gorlice, Grybów, Jordanów, Limanowa, Mszana Dolna, Nowy Sącz, Nowy Targ, Oświęcim, Sucha Beskidzka, Szczawnica, Tarnów i Zakopane oraz gmin: Andrychów, Babice, Biały Dunajec, Biecz, Biskupice, Bobowa, Bochnia, Bolesław (powiat dąbrowski), Bolesław (powiat olkuski), Borzęcin, Brzesko, Brzeszcze, Brzeźnica, Budzów, Bukowina Tatrzańska, Bystra-Sidzina, Charsznica, Chełmek, Chełmiec, Chrzanów, Ciężkowice, Czarny Dunajec, Czchów, Czernichów, Czorsztyn, Dąbrowa Tarnowska, Dębno, Dobczyce, Dobra, Drwinia, Gdów, Gnojnik, Gołcza, Gorlice, Gręboszów, Gromnik, Gródek nad Dunajcem, Grybów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Iwkowa, Jabłonka, Jerzmanowice-Przeginia, Jodłownik, Jordanów, Kalwaria Zebrzydowska, Kamienica, Kamionka Wielka, Kęty, Klucze, Kłaj, Kocmyrzów-Luborzyca, Koniusza, Korzenna, Koszyce, Kościelisko, Kozłów, Krościenko n. Dunajcem, Krynica-Zdrój, Krzeszowice, Książ Wielki, Lanckorona, Laskowa, Libiąż, Limanowa, Lipinki, Lipnica Murowana, Lipnica Wielka, Lisia Góra, Liszki, Lubień, Łabowa, Łapanów, Łapsze Niżne, Łącko, Łososina Dolna, Łukowica, Łużna, Maków Podhalański, Mędrzechów, Michałowice, Miechów, Mogilany, Moszczenica, Mszana Dolna, Mucharz, Muszyna, Myślenice, Nawojowa, Niedźwiedź, Niepołomice, Nowe Brzesko, Nowy Targ, Nowy Wiśnicz, Ochotnica Dolna, Olesno, Olkusz, Osiek, Oświęcim, Pałecznica, Pcim, Piwniczna-Zdrój, Pleśna, Podegrodzie, Polanka Wielka, Poronin, Proszowice, Przeciszów, Raba Wyżna, Rabka-Zdrój, Raciechowice, Racławice, Radgoszcz, Radłów, Radziemice, Ropa, Ryglice, Rytro, Rzepiennik Strzyżewski, Rzezawa, Sękowa, Siepraw, Skała, Skawina, Skrzyszów, Słaboszów, Słomniki, Słopnice, Spytkowice (powiat nowotarski), Spytkowice (powiat wadowicki), Stary Sącz, Stryszawa, Stryszów, Sułkowice, Sułoszowa, Szaflary, Szczucin, Szczurowa, Szerzyny, Świątniki Górne, Tarnów, Tokarnia, Tomice, Trzciana, Trzebinia, Trzyciąż, Tuchów, Tymbark, Uście Gorlickie, Wadowice, Wieliczka, Wielka Wieś, Wieprz, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Wiśniowa, Wojnicz, Wolbrom, Zabierzów, Zakliczyn, Zator, Zawoja, Zembrzyce, Zielonki, Żabno i Żegocina;

21-040 Świdnik

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód z/s w Świdniku

VI Wydział Gospodarczy KRS

tel. centrala: (0 81)

Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z obszaru miast: Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm, Dęblin, Hrubieszów, Krasnystaw, Kraśnik, Lubartów, Lublin, Łuków, Międzyrzec Podlaski, Puławy, Radzyń Podlaski, Rejowiec Fabryczny, Stoczek Łukowski, Świdnik, Terespol, Tomaszów Lubelski, Włodawa i Zamość oraz gmin: Abramów, Adamów (powiat łukowski), Adamów (powiat zamojski), Aleksandrów, Annopol, Batorz, Baranów, Bełżec, Bełżyce, Biała Podlaska, Białopole, Biłgoraj, Biszcza, Borki, Borzechów, Bychawa, Cyców, Chełm, Chodel, Chrzanów, Czemierniki, Dębowa Kłoda, Dołhobyczów, Dorohusk, Drelów, Dubienka, Dzierzkowice, Dzwola, Fajsławice, Firlej, Frampol, Garbów, Głusk, Godziszów, Goraj, Gorzków, Gościeradów, Grabowiec, Hanna, Hańsk, Horodło, Hrubieszów, Izbica, Jabłonna, Jabłoń, Janowiec, Janów Lubelski, Janów Podlaski, Jarczów, Jastków, Jeziorzany, Józefów (powiat biłgorajski), Józefów n/Wisłą, Kamień, Kamionka, Karczmiska, Kazimierz Dolny, Kąkolewnica Wschodnia, Kłoczew, Kock, Kodeń, Komarówka Podlaska, Komarów-Osada, Konopnica, Konstantynów, Końskowola, Krasnobród, Krasnystaw, Kraśniczyn, Kraśnik, Krynice, Krzczonów, Krzywda, Księżpol, Kurów, Leśna Podlaska, Leśniowice, Lubartów, Lubycza Królewska, Ludwin, Łabunie, Łaszczów, Łaziska, Łęczna, Łomazy, Łopiennik Górny, Łukowa, Łuków, Markuszów, Mełgiew, Miączyn, Michów, Międzyrzec Podlaski, Milanów, Milejów, Mircze, Modliborzyce, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niedźwiada, Nielisz, Niemce, Nowodwór, Obsza, Opole Lubelskie, Ostrów Lubelski, Ostrówek, Parczew, Piaski, Piszczac, Podedwórze, Poniatowa, Potok Górny, Potok Wielki, Puchaczów, Puławy, Rachanie, Radecznica, Radzyń Podlaski, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Rokitno, Rossosz, Ruda-Huta, Rudnik, Rybczewice, Ryki, Sawin, Serniki, Serokomla, Siedliszcze, Siemień, Siennica Różana, Sitno, Skierbieszów, Sławatycze, Sosnowica, Sosnówka, Spiczyn, Stanin, Stary Brus, Stary Zamość, Stężyca, Stoczek Łukowski, Strzyżewice, Sułow, Susiec, Szastarka, Szczebrzeszyn, Tarnawatka, Tarnogród, Telatyn, Terespol, Tereszpol, Tomaszów Lubelski, Trawniki, Trzebieszów, Trzeszczany, Trzydnik Duży, Tuczna, Turobin, Tyszowce, Uchanie, Ulan-Majorat, Ulhówek, Ułęż, Urszulin, Urzędów, Uścimów, Wąwolnica, Werbkowice, Wierzbica, Wilkołaz, Wilków, Wisznice, Włodawa, Wohyń, Wojciechów, Wojcieszków, Wojsławice, Wola Mysłowska, Wola Uhruska, Wólka, Wyryki, Wysokie, Zakrzew, Zakrzówek, Zalesie, Zamość, Zwierzyniec, Żmudź, Żółkiewka i Żyrzyn;

90-928 Łódź

ul. Pomorska 37

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

XX Wydział Gospodarczy KRS

tel.: centrala (0 42) 664 62 00

Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z obszaru miast: Bełchatów, Brzeziny, Głowno, Konstantynów Łódzki, Kutno, Łęczyca, Łowicz, Łódź, Ozorków, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Skierniewice, Sieradz, Tomaszów Mazowiecki, Zduńska Wola i Zgierz oraz gmin: Aleksandrów, Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Bedlno, Bełchatów, Będków, Biała, Biała Rawska, Białaczów, Bielawy, Błaszki, Bolesławiec, Bolimów, Brąszewice, Brójce, Brzeziny, Brzeźno, Buczek, Budziszewice, Burzenin, Chąśno, Cielądz, Czarnocin, Czarnożyły, Czastary, Czerniewice, Dalików, Daszyna, Dąbrowice, Dłutów, Dmosin, Dobroń, Dobryszyce, Domaniewice, Drużbice, Działoszyn, Drzewica, Galewice, Gidle, Głowno, Głuchów, Godzianów, Gomunice, Gorzkowice, Goszczanów, Góra Świętej Małgorzaty, Grabica, Grabów, Inowłódz, Jeżów, Kamieńsk, Kiełczygłów, Kiernozia, Kleszczów, Klonowa, Kluki, Kobiele Wielkie, Kocierzew Południowy, Kodrąb, Koluszki, Konopnica, Kowiesy, Krośniewice, Krzyżanów, Ksawerów, Kutno, Lgota Wielka, Lipce Reymontowskie, Lubochnia, Lutomiersk, Lututów, Ładzice, Łanięta, Łask, Łęczyca, Łęki Szlacheckie, Łowicz, Łubnice, Łyszkowice, Maków, Masłowice, Mniszków, Mokrsko, Moszczenica, Nieborów, Nowa Brzeźnica, Nowe Ostrowy, Nowosolna, Nowy Kawęczyn, Opoczno, Oporów, Osjaków, Ostrówek, Ozorków, Pabianice, Pajęczno, Paradyż, Parzęczew, Pątnów, Piątek, Pęczniew, Poddębice, Poświętne, Przedbórz, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Regnów, Ręczno, Rogów, Rokiciny, Rozprza, Rusiec, Rząśnia, Rzeczyca, Rzgów, Sadkowice, Sędziejowice, Siemkowice, Sieradz, Skierniewice, Skomlin, Sławno, Słupia, Sokolniki, Stryków, Strzelce, Strzelce Wielkie, Sulejów, Sulmierzyce, Szadek, Szczerców, Świnice Warckie, Tomaszów Mazowiecki, Tuszyn, Ujazd, Uniejów, Warta, Wartkowice, Widawa, Wielgomłyny, Wieluń, Wieruszów, Wierzchlas, Witonia, Wodzierady, Wola Krzysztoporska, Wolbórz, Wróblew, Zadzim, Zapolice, Zduny, Zduńska Wola, Zelów, Zgierz, Złoczew, Żarnów, Żelechlinek, Żychlin i Żytno;

10-523 Olsztyn

ul. Partyzantów 70

Sąd Rejonowy

VIII Wydział Gospodarczy KRS

tel. (0 89) 521-17-54

521-17-59

Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z obszaru miast: Bartoszyce, Braniewo, Działdowo, Elbląg, Ełk, Giżycko, Górowo Iławeckie, Iława, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Lubawa, Mrągowo, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztyn, Ostróda i Szczytno oraz gmin: Banie Mazurskie, Barciany, Barczewo, Bartoszyce, Biała Piska, Biskupiec (powiat nowomiejski), Biskupiec (powiat olsztyński), Bisztynek, Braniewo, Budry, Dąbrówno, Dobre Miasto, Dubeninki, Dywity, Działdowo, Dźwierzuty, Elbląg, Ełk, Frombork, Gietrzwałd, Giżycko, Godkowo, Gołdap, Górowo Iławeckie, Grodziczno, Gronowo Elbląskie, Grunwald, Iława, Iłowo-Osada, Janowiec Kościelny, Janowo, Jedwabno, Jeziorany, Jonkowo, Kalinowo, Kętrzyn, Kisielice, Kiwity, Kolno, Korsze, Kowale Oleckie, Kozłowo, Kruklanki, Kurzętnik, Lelkowo, Lidzbark, Lidzbark Warmiński, Lubawa, Lubomino, Łukta, Małdyty, Markusy, Mikołajki, Milejewo, Miłakowo, Miłki, Miłomłyn, Młynary, Morąg, Mrągowo, Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, Olecko, Olsztynek, Orneta, Orzysz, Ostróda, Pasłęk, Pasym, Piecki, Pieniężno, Pisz, Płoskinia, Płośnica, Pozezdrze, Prostki, Purda, Reszel, Rozogi, Ruciane-Nida, Rybno, Rychliki, Ryn, Sępopol, Sorkwity, Srokowo, Stare Juchy, Stawiguda, Susz, Szczytno, Świątki, Świętajno (powiat olecko-gołdapski), Świętajno (powiat szczycieński), Tolkmicko, Węgorzewo, Wielbark, Wieliczki, Wilczęta, Wydminy i Zalewo;

45-359 Opole

ul. Plebiscytowa 3a

Sąd Rejonowy

VIII Wydział Gospodarczy KRS

tel.: (0 77) 441-26-84

441-26-87

441-26-88

441-26-89

Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z obszaru miast: Skarbimierz, Kędzierzyn-Koźle i Opole oraz gmin: Baborów, Biała, Bierawa, Branice, Byczyna, Cisek, Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrodzień, Dobrzeń Wielki, Domaszowice, Głogówek, Głubczyce, Głuchołazy, Gogolin, Gorzów Śląski, Grodków, Izbicko, Jemielnica, Kamiennik, Kietrz, Kluczbork, Kolonowskie, Komprachcice, Korfantów, Krapkowice, Lasowice Wielkie, Leśnica, Lewin Brzeski, Lubsza, Lubrza, Łambinowice, Łubniany, Murów, Namysłów, Niemodlin, Nysa, Olesno, Olszanka, Otmuchów, Ozimek, Paczków, Pakosławice, Pawłowiczki, Pokój, Polska Cerekiew, Popielów, Praszka, Prószków, Prudnik, Radłów, Reńska Wieś, Rudniki, Skarbimierz, Skoroszyce, Strzelce Opolskie, Strzeleczki, Świerczów, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa, Ujazd, Walce, Wilków, Wołczyn, Zawadzkie, Zdzieszowice i Zębowice;

61-752 Poznań

ul. Grochowe Łąki 6

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy KRS

tel. (0-61) 64 73 740

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

IX Wydział Gospodarczy KRS

tel. (0-61) 64 73 747

Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z obszaru miast: Luboń, Poznań i Puszczykowo oraz gmin: Czerwonak, Dopiewo, Komorniki, Murowana Goślina, Suchy Las, Swarzędz i Tarnowo Podgórne;

Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z obszaru miast: Chodzież, Czarnków, Gniezno, Kalisz, Koło, Konin, Kościan, Leszno, Obrzycko, Ostrów Wielkopolski, Piła, Słupca, Sulmierzyce, Turek, Wągrowiec i Złotów oraz gmin: Babiak, Baranów, Białośliwie, Blizanów, Bojanowo, Borek Wielkopolski, Bralin, Brodnica, Brudzew, Brzeziny, Budzyń, Buk, Ceków-Kolonia, Chocz, Chodów, Chodzież, Chrzypsko Wielkie, Czajków, Czarnków, Czempiń, Czermin, Czerniejewo, Damasławek, Dąbie, Dobra, Dobrzyca, Dolsk, Dominowo, Doruchów, Drawsko, Duszniki, Gizałki, Gniezno, Godziesze Wielkie, Golina, Gołańcz, Gołuchów, Gostyń, Grabów n. Prosną, Granowo, Grodziec, Grodzisk Wielkopolski, Grzegorzew, Jaraczewo, Jarocin, Jastrowie, Jutrosin, Kaczory, Kamieniec, Kawęczyn, Kazimierz Biskupi, Kaźmierz, Kępno, Kiszkowo, Kleczew, Kleszczewo, Kłecko, Kłodawa, Kobyla Góra, Kobylin, Kołaczkowo, Koło, Kostrzyn, Kościan, Kościelec, Kotlin, Koźmin Wielkopolski, Koźminek, Kórnik, Krajenka, Kramsk, Kraszewice, Krobia, Krotoszyn, Krzemieniewo, Krzykosy, Krzymów, Krzywiń, Krzyż Wielkopolski, Książ Wielkopolski, Kuślin, Kwilcz, Lądek, Lipka, Lipno, Lisków, Lubasz, Lwówek, Łęka Opatowska, Łobżenica, Łubowo, Malanów, Margonin, Miasteczko Krajeńskie, Miedzichowo, Miejska Górka, Mieleszyn, Mieścisko, Międzychód, Mikstat, Miłosław, Mosina, Mycielin, Nekla, Niechanowo, Nowe Miasto n. Wartą, Nowe Skalmierzyce, Nowy Tomyśl, Oborniki, Obrzycko, Odolanów, Okonek, Olszówka, Opalenica, Opatówek, Orchowo, Osieczna, Osiek Mały, Ostroróg, Ostrowite, Ostrów Wielkopolski, Ostrzeszów, Pakosław, Perzów, Pępowo, Piaski, Pleszew, Pniewy, Pobiedziska, Pogorzela, Połajewo, Poniec, Powidz, Przedecz, Przemęt, Przygodzice, Przykona, Pyzdry, Rakoniewice, Raszków, Rawicz, Rogoźno, Rokietnica, Rozdrażew, Rychtal, Rychwał, Ryczywół, Rydzyna, Rzgów, Siedlec, Sieraków, Sieroszewice, Skoki, Skulsk, Słupca, Sompolno, Sośnie, Stare Miasto, Stawiszyn, Stęszew, Strzałkowo, Szamocin, Szamotuły, Szczytniki, Szydłowo, Ślesin, Śmigiel, Śrem, Środa Wielkopolska, Święciechowa, Tarnówka, Trzcianka, Trzcinica, Trzemeszno, Tuliszków, Turek, Ujście, Wapno, Wągrowiec, Wieleń, Wielichowo, Wierzbinek, Wijewo, Wilczyn, Witkowo, Władysławów, Włoszakowice, Wolsztyn, Wronki, Września, Wyrzysk, Wysoka, Zagórów, Zakrzewo, Zaniemyśl, Zbąszyń, Zduny, Złotów, Żelazków i Żerków;

35-303 Rzeszów

ul. Gen. J. Kustronia 4

Sąd Rejonowy

XII Wydział Gospodarczy KRS

tel. centrala:(0 17) 71 52 202

Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z obszaru miast: Dębica, Dynów, Jarosław, Jasło, Krosno, Leżajsk, Lubaczów, Łańcut, Mielec, Przemyśl, Przeworsk, Radymno, Rzeszów, Sanok, Stalowa Wola i Tarnobrzeg oraz gmin: Adamówka, Baligród, Baranów Sandomierski, Błażowa, Besko, Białobrzegi, Bircza, Boguchwała, Bojanów, Borowa, Brzostek, Brzozów, Brzyska, Bukowsko, Chłopice, Chmielnik, Chorkówka, Cieszanów, Cisna, Cmolas, Czarna (powiat bieszczacki), Czarna (powiat dębicki), Czarna (powiat łańcucki), Czermin, Czudec, Dębica, Dębowiec, Domaradz, Dubiecko, Dukla, Dydnia, Dynów, Dzikowiec, Fredropol, Frysztak, Gać, Gawłuszowice, Głogów Małopolski, Gorzyce, Grębów, Grodzisko Dolne, Haczów, Harasiuki, Horyniec-Zdrój, Hyżne, Iwierzyce, Iwonicz-Zdrój, Jarocin, Jarosław, Jasienica Rosielna, Jasło, Jawornik Polski, Jedlicze, Jeżowe, Jodłowa, Kamień, Kańczuga, Kolbuszowa, Kołaczyce, Komańcza, Korczyna, Krasiczyn, Krasne, Krempna, Krościenko Wyżne, Krzeszów, Krzywcza, Kuryłówka, Laszki, Lesko, Leżajsk, Lubaczów, Lubenia, Lutowiska, Łańcut, Majdan Królewski, Markowa, Medyka, Miejsce Piastowe, Mielec, Narol, Niebylec, Nisko, Niwiska, Nowa Dęba, Nowa Sarzyna, Nowy Żmigród, Nozdrzec, Oleszyce, Olszanica, Orły, Osiek Jasielski, Ostrów, Padew Narodowa, Pawłosiów, Pilzno, Pruchnik, Przecław, Przemyśl, Przeworsk, Pysznica, Radomyśl n.Sanem, Radomyśl Wielki, Radymno, Rakszawa, Raniżów, Rokietnica, Ropczyce, Roźwienica, Rudnik n.Sanem, Rymanów, Sanok, Sędziszów Małopolski, Sieniawa, Skołyszyn, Sokołów Małopolski, Solina, Stary Dzików, Strzyżów, Stubno, Świlcza, Tarnowiec, Tryńcza, Trzebownisko, Tuszów Narodowy, Tyczyn, Tyrawa Wołoska, Ulanów, Ustrzyki Dolne, Wadowice Górne, Wiązownica, Wielkie Oczy, Wielopole Skrzyńskie, Wiśniowa, Wojaszówka, Zagórz, Zaklików, Zaleszany, Zarszyn, Zarzecze, Żołynia, Żurawica i Żyraków;

70-485 Szczecin

ul. Królowej Korony Polskiej 31

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

XIII Wydział Gospodarczy KRS

tel. (0 91) 422-49-99

Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z obszaru miast: Stargard Szczeciński, Szczecin i Świnoujście oraz gmin: Banie, Barlinek, Bielice, Bierzwnik, Boleszkowice, Brojce, Cedynia, Chociwel, Chojna, Choszczno, Dębno, Dobra, Dobra (Szczecińska), Dobrzany, Dolice, Drawno, Dziwnów, Golczewo, Goleniów, Gryfice, Gryfino, Ińsko, Kamień Pomorski, Karnice, Kobylanka, Kołbaskowo, Kozielice, Krzęcin, Lipiany, Łobez, Marianowo, Maszewo, Mieszkowice, Międzyzdroje, Moryń, Myślibórz, Nowe Warpno, Nowogard, Nowogródek Pomorski, Osina, Pełczyce, Płoty, Police, Przelewice, Przybiernów, Pyrzyce, Radowo Małe, Recz, Resko, Rewal, Stara Dąbrowa, Stare Czarnowo, Stargard Szczeciński, Stepnica, Suchań, Świerzno, Trzcińsko-Zdrój, Trzebiatów, Warnice, Węgorzyno, Widuchowa i Wolin;

87-100 Toruń

ul. Młodzieżowa 31

Sąd Rejonowy

VII Wydział Gospodarczy KRS

tel. sekretariat: (0 56) 6105862

6105863

6105864

6105865

Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z obszaru miast: Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Ciechocinek, Chełmno, Chełmża, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Kowal, Lipno, Nieszawa, Radziejów, Rypin, Toruń, Wąbrzeźno i Włocławek oraz gmin: Aleksandrów Kujawski, Bartniczka, Baruchowo, Bądkowo, Bobrowniki, Bobrowo, Boniewo, Brodnica, Brześć Kujawski, Brzozie, Brzuze, Bytoń, Ciechocin, Chełmno, Chełmża, Choceń, Chodecz, Chrostkowo, Czernikowo, Dębowa Łąka, Dobre, Dobrzyń nad Wisłą, Fabianki, Golub-Dobrzyń, Górzno, Grudziądz, Gruta, Izbica Kujawska, Jabłonowo Pomorskie, Kijewo Królewskie, Kikół, Koneck, Kowal, Kowalewo Pomorskie, Książki, Lipno, Lisewo, Lubanie, Lubicz, Lubień Kujawski, Lubraniec, Łasin, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Osiek, Osięciny, Papowo Biskupie, Piotrków Kujawski, Płużnica, Raciążek, Radomin, Radziejów, Radzyń Chełmiński, Rogowo, Rogóźno, Rypin, Skępe, Skrwilno, Stolno, Świecie nad Osą, Świedziebnia, Tłuchowo, Topólka, Unisław, Waganiec, Wąbrzeźno, Wąpielsk, Wielgie, Wielka Nieszawka, Włocławek, Zakrzewo, Zbiczno, Zbójno i Zławieś Wielka;

00-454 Warszawa

ul. Czerniakowska 100

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

tel. centrala: (0 22) 44 00 300

XII Wydział Gospodarczy KRS
tel. obsługa interesantów: (0 22) 44 00 691

44 00 692

tel. sekretariat: 44 00 570

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy KRS

tel. obsługa interesantów:

(0 22) 44 00 689

44 00 690

tel. sekretariat: 44 00 563

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XIV Wydział Gospodarczy KRS

tel. obsługa interesantów:

(0 22) 44 00 687

44 00 688

tel. sekretariat: 44 00 560

Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z obszaru części miasta Warszawa określonej granicami administracyjnymi dzielnic: Ochota, Śródmieście, Wola i Żoliborz;

Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z obszaru części miasta Warszawy określonej granicami administracyjnymi dzielnic: Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Praga-Południe, Praga-Północ, Rembertów, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy;

Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z obszaru miast: Ciechanów, Garwolin, Gostynin, Józefów, Kobyłka, Legionowo, Łaskarzew, Maków Mazowiecki, Marki, Milanówek, Mińsk Mazowiecki, Mława, Nowy Dwór Mazowiecki, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Otwock, Piastów, Pionki, Płock, Płońsk, Podkowa Leśna, Pruszków, Przasnysz, Raciąż, Radom, Siedlce, Sierpc, Sochaczew, Sokołów Podlaski, Sulejówek, Węgrów, Ząbki, Zielonka i Żyrardów oraz gmin: Andrzejewo, Baboszewo, Baranowo, Baranów, Belsk Duży, Białobrzegi, Bielany, Bielsk, Bieżuń, Błędów, Błonie, Bodzanów, Boguty-Pianki, Borkowice, Borowie, Brańszczyk, Brochów, Brok, Brudzeń Duży, Brwinów, Bulkowo, Cegłów, Celestynów, Ceranów, Chlewiska, Chorzele, Chotcza, Chynów, Ciechanów, Ciepielów, Czarnia, Czernice Borowe, Czerwin, Czerwińsk n. Wisłą, Czerwonka, Czosnów, Dąbrówka, Dębe Wielkie, Długosiodło, Dobre, Domanice, Drobin, Dzierzążnia, Dzierzgowo, Garbatka-Letnisko, Garwolin, Gąbin, Gielniów, Glinojeck, Głowaczów, Gniewoszów, Gołymin-Ośrodek, Gostynin, Goszczyn, Goworowo, Gozdowo, Góra Kalwaria, Górzno, Gózd, Grodzisk Mazowiecki, Grabów n. Pilicą, Grębków, Grójec, Grudusk, Gzy, Halinów, Huszlew, Iłów, Iłża, Izabelin, Jabłonna, Jabłonna Lacka, Jadów, Jaktorów, Jakubów, Jasieniec, Jastrząb, Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Jednorożec, Joniec, Kadzidło, Kałuszyn, Kampinos, Karczew, Karniewo, Kazanów, Klembów, Klwów, Kołbiel, Konstancin-Jeziorna, Korczew, Korytnica, Kosów Lacki, Kotuń, Kowala, Kozienice, Krasne, Krasnosielc, Krzynowłoga Mała, Kuczbork-Osada, Latowicz, Lelis, Leoncin, Leszno, Lesznowola, Lipowiec Kościelny, Lipsko, Liw, Lubowidz, Lutocin, Łaskarzew, Łąck, Łochów, Łomianki, Łosice, Łyse, Maciejowice, Mała Wieś, Magnuszew, Małkinia Górna, Miastków Kościelny, Michałowice, Miedzna, Mińsk Mazowiecki, Mirów, Młodzieszyn, Młynarze, Mochowo, Mogielnica, Mokobody, Mordy, Mrozy, Mszczonów, Myszyniec, Nadarzyn, Naruszewo, Nasielsk, Nieporęt, Nowa Sucha, Nowe Miasto, Nowe Miasto n. Pilicą, Nowy Duninów, Nur, Obryte, Odrzywół, Ojrzeń, Olszanka, Olszewo-Borki, Opinogóra Górna, Orońsko, Osieck, Ostrów Mazowiecka, Ożarów Mazowiecki, Pacyna, Paprotnia, Parysów, Piaseczno, Pilawa, Pionki, Platerów, Płoniawy-Bramura, Płońsk, Pniewy, Pokrzywnica, Policzna, Pomiechówek, Poświętne, Potworów, Prażmów, Promna, Pułtusk, Puszcza Mariańska, Przasnysz, Przesmyki, Przyłęk, Przysucha, Przytyk, Raciąż, Radzanowo, Radzanów (powiat białobrzeski), Radzanów (powiat mławski), Radziejowice, Radzymin, Raszyn, Regimin, Repki, Rościszewo, Różan, Rząśnik, Rusinów, Rybno, Rzeczniów, Rzekuń, Rzewnie, Sabnie, Sadowne, Sanniki, Sarnaki, Serock, Sieciechów, Siedlce, Siemiątkowo Koziebrodzkie, Siennica, Sienno, Sierpc, Skaryszew, Skórzec, Słubice, Słupno, Sobienie-Jeziory, Sobolew, Sochaczew, Sochocin, Sokołów Podlaski, Solec n. Wisłą, Somianka, Sońsk, Stanisławów, Stara Kornica, Stara Biała, Stara Błotnica, Stare Babice, Staroźreby, Stary Lubotyń, Sterdyń, Stoczek, Strachówka, Stromiec, Strzegowo, Stupsk, Suchożebry, Sypniewo, Szczawin Kościelny, Szczutowo, Szelków, Szreńsk, Szulborze Wielkie, Szydłowiec, Szydłowo, Świercze, Tarczyn, Tczów, Teresin, Tłuszcz, Trojanów, Troszyn, Warka, Wąsewo, Wiązowna, Wieczfnia Kościelna, Wieliszew, Wieniawa, Wierzbica, Wierzbno, Wilga, Winnica, Wiskitki, Wiśniew, Wiśniewo, Wodynie, Wolanów, Wołomin, Wyszków, Wyszogród, Wyśmierzyce, Zabrodzie, Zakroczym, Zakrzew, Załuski, Zaręby Kościelne, Zatory, Zawidz, Zbuczyn Poduchowny, Zwoleń, Żabia Wola, Żelechów i Żuromin;

53-630 Wrocław

ul. Poznańska 16-20

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu

VI Wydział Gospodarczy KRS

tel.: ( 0 71) 334-82-10

334-82-42

tel/fax 334-82-18

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy KRS

tel.: ( 0 71) 334-82-20

334-82-43

tel/fax 334-82-18

Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z obszaru miast: Wrocław oraz gmin: Kobierzyce, Sobótka i Żórawina;

Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z obszaru miast: Bielawa, Boguszów-Gorce, Bolesławiec, Chojnów, Dzierżoniów, Duszniki-Zdrój, Głogów, Jawor, Jedlina-Zdrój, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Karpacz, Kłodzko, Kowary, Kudowa-Zdrój, Legnica, Lubań, Lubin, Nowa Ruda, Oleśnica, Oława, Piechowice, Pieszyce, Piława Górna, Polanica-Zdrój, Szczawno-Zdrój, Szklarska Poręba, Świdnica, Świebodzice, Świeradów-Zdrój, Wałbrzych, Wojcieszów, Zawidów, Zgorzelec i Złotoryja oraz gmin: Bardo, Bierutów, Bogatynia, Bolesławiec, Bolków, Borów, Brzeg Dolny, Bystrzyca Kłodzka, Ciepłowody, Cieszków, Chocianów, Chojnów, Czarny Bór, Czernica, Długołęka, Dobromierz, Dobroszyce, Domaniów, Dziadowa-Kłoda, Dzierżoniów, Gaworzyce, Głogów, Głuszyca, Góra, Grębocice, Gromadka, Gryfów Śląski, Janowice Wielkie, Jaworzyna Śląska, Jelcz-Laskowice, Jemielno, Jerzmanowa, Jeżów Sudecki, Jordanów Śląski, Kamieniec Ząbkowicki, Kamienna Góra, Kąty Wrocławskie, Kłodzko, Kondratowice, Kostomłoty, Kotla, Krośnice, Krotoszyce, Kunice, Lądek-Zdrój, Legnickie Pole, Leśna, Lewin Kłodzki, Lubań, Lubawka, Lubin, Lubomierz, Lwówek Śląski, Łagiewniki, Malczyce, Marcinowice, Marciszów, Męcinka, Mietków, Międzylesie, Miękinia, Mieroszów, Międzybórz, Milicz, Miłkowice, Mirsk, Mściwojów, Mysłakowice, Niechlów, Niemcza, Nowa Ruda, Nowogrodziec, Oborniki Śląskie, Oleśnica, Olszyna, Oława, Osiecznica, Paszowice, Pęcław, Pielgrzymka, Pieńsk, Platerówka, Podgórzyn, Polkowice, Prochowice, Prusice, Przemków, Przeworno, Radków, Radwanice, Rudna, Ruja, Siechnice, Siekierczyn, Stara Kamienica, Stare Bogaczowice, Stoszowice, Stronie Śląskie, Strzegom, Strzelin, Sulików, Syców, Szczytna, Ścinawa, Środa Śląska, Świdnica, Świerzawa, Trzebnica, Twardogóra, Udanin, Walim, Warta Bolesławiecka, Wądroże Wielkie, Wisznia Mała, Wąsosz, Węgliniec, Wiązów, Wińsko, Wleń, Wołów, Zagrodno, Zawonia, Ząbkowice Śląskie, Zgorzelec, Ziębice, Złotoryja, Złoty Stok, Żarów, Żmigród i Żukowice;

65-364 Zielona Góra

ul. Kożuchowska 8

Sąd Rejonowy

VIII Wydział Gospodarczy KRS

tel. sekretariat: (0 68) 322-02-63

Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego - dla spraw z obszaru miast: Gorzów Wielkopolski, Gozdnica, Gubin, Kostrzyn, Łęknica, Nowa Sól, Zielona Góra, Żagań i Żary oraz gmin: Babimost, Bledzew, Bobrowice, Bogdaniec, Bojadła, Brody, Brzeźnica, Bytnica, Bytom Odrzański, Cybinka, Czerwieńsk, Dąbie, Deszczno, Dobiegniew, Drezdenko, Górzyca, Gubin, Iłowa, Jasień, Kargowa, Kłodawa, Kolsko, Kożuchów, Krośno Odrzańskie, Krzeszyce, Lipinki Łużyckie, Lubiszyn, Lubniewice, Lubsko, Lubrza, Łagów, Małomice, Maszewo, Międzyrzecz, Niegosławice, Nowa Sól, Nowe Miasteczko, Nowogród Bobrzański, Ośno Lubuskie, Otyń, Przewóz, Przytoczna, Pszczew, Rzepin, Santok, Siedlisko, Skąpe, Skwierzyna, Sława, Słońsk, Słubice, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Sulechów, Sulęcin, Szczaniec, Szlichtyngowa, Szprotawa, Świdnica, Świebodzin, Torzym, Trzciel, Trzebiechów, Trzebiel, Tuplice, Witnica, Wschowa, Wymiarki, Zabór, Zbąszynek, Zielona Góra, Zwierzyn, Żagań i Żary.

Wykaz jednostek organizacyjnych centralnej informacji Krajowego Rejestru Sądowego

Jednostka organizacyjnaSposób składania wnioskówAdres

Centrala Centralnej Informacji

Krajowego Rejestru Sądowego

Osobiście,

Korespondencyjnie

ul. Czerniakowska 100, 00‑454 Warszawa

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Osobiście

Białystok,

ul. Mickiewicza 103

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlasce

Osobiście

Biała Podlaska,

ul. Brzeska 20/22

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej

Osobiście

Bielsko - Biała,

ul. Bogusławskiego 24

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Osobiście

Bydgoszcz,

ul. Toruńska 64 A

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Chełmie

Osobiście

Chełm,

al. I Armii Wojska Polskiego 16

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie

Osobiście

Ciechanów,

ul. Mikołajczyka 6

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Osobiście

Częstochowa,

ul. Rejtana 6

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Osobiście

Elbląg,

ul. Pułkownika Dąbka 8/12

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ

Osobiście

Gdańsk,

ul. Piekarnicza 10

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach

Osobiście

Gliwice,

ul. Powstańców Warszawy 33

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim

Osobiście

Gorzów Wielkopolski,

ul. Chopina 52 bl. 15

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze

Osobiście

Jelenia Góra,

ul. Wzgórze Kościuszki 2

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Katowicach - Wschód

Osobiście

Katowice,

ul. Lompy 14

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu

Osobiście

Kalisz,

ul. Asnyka 56a

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Kielcach

Osobiście

Kielce,

ul. Warszawska 44

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Koninie

Osobiście

Konin,

ul. Wojska Polskiego 2

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie

Osobiście

Koszalin,

ul. Gen. Wł. Andersa 34

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Krakowie

Osobiście

Kraków,

ul. Przy Rondzie 7

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Krośnie

Osobiście

Krosno,

ul. Wolności 3

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Legnicy

Osobiście

Legnica,

ul. Złotoryjska 19

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Lesznie

Osobiście

Leszno,

ul. Dąbrowskiego 2

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Osobiście

Świdnik,

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Łodzi

Osobiście

Łódź,

ul. Pomorska 37

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Łomży

Osobiście

Łomża,

ul. Polowa 1

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu

Osobiście

Nowy Sącz,

ul. Strzelecka 1A

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie

Osobiście

Olsztyn,

ul. Partyzantów 70

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Opolu

Osobiście

Opole,

ul. Plebiscytowa 3a

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce

Osobiście

Ostrołęka,

Ul. Mazowiecka 3

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Pile

Osobiście

Piła,

Al. Powstańców Wielkopolskich 79

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim

Osobiście

Piotrków Trybunalski,

ul. Słowackiego 5

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Płocku

Osobiście

Płock,

ul. Kilińskiego 10B

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Poznaniu

Osobiście

Poznań,

ul. Grochowe Łąki 6

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu

Osobiście

Przemyśl,

ul. Mickiewicza 14

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Radomiu

Osobiście

Radom,

ul. Żeromskiego 53

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie

Osobiście

Rzeszów,

ul. Gen. J. Kustronia 4

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach

Osobiście

Siedlce,

ul. Biskupa I Świrskiego 26

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu

Osobiście

Sieradz,

Al. Zwycięstwa 1

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach

Osobiście

Skierniewice,

ul. Reymonta 12/14

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

Osobiście

Słupsk,

ul. Szarych Szeregów 13

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach

Osobiście

Suwałki,

ul. Przytorowa 2

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie

Osobiście

Szczecin,

ul. Królowej Korony Polskiej 31

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu

Osobiście

Tarnobrzeg,

ul. Sienkiewicza 27

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie

Osobiście

Tarnów,

ul. Dąbrowskiego 27

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Toruniu

Osobiście

Toruń,

ul. Młodzieżowa 31

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu

Osobiście

Wałbrzych,

ul. Słowackiego 11

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Warszawie

Osobiście

Warszawa,

ul. Czerniakowska 100

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym we Włocławku

Osobiście

Włocławek,

ul. Kilińskiego 20

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym we Wrocławiu

Osobiście

Wrocław,

ul. Poznańska 16-20

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Zamościu

Osobiście

Zamość,

ul. Partyzantów 10

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze

Osobiście

Zielona Góra,

ul. Kożuchowska 8

Wgląd do Krajowego Rejestru Sądowego - kto ma prawo?


Krajowy Rejestr Sądowy jest jawny pod względem formalnym. Każdy ma prawo zapoznać się z danymi wpisanymi do rejestru, otrzymać odpis, wyciąg lub zaświadczenie dotyczące danych zawartych w rejestrze. Co więcej, każdy zainteresowany podmiot ma prawo przeglądać akta rejestrowe podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców w siedzibie sądu rejestrowego.

Opłaty KRS

Opłaty pobierane za udostępnianie informacji z KRS reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 21 grudnia 2000 r. Uzyskanie pełnego odpisu wynosi 60,00zł, natomiast odpisu aktualnego 30,00zł.

Odpisy i wyciągi można pobierać w ekspozyturach Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. W celu ułatwienia dostępu do informacji dotyczącej weryfikacji firmy przed zawarciem jakiegokolwiek kontraktu, sprawdzenia pozycji kontrahenta lub konkurencji, sprawdzenia wiarygodności kontrahenta za pomocą Krajowego Rejestru Sądowego została stworzona niniejsza platforma baza-krs.pl.

Dzięki niej można łatwo i szybko sprawdzić każdy podmiot gospodarczy w zakresie sprawozdań finansowych, powiązań kapitałowo osobowych itp. Wyszukiwarka pozwala również na weryfikację prawdziwości danych podanych przez kontrahenta- pozwala podjąć słuszną decyzję na początku współpracy jak również monitorować stan kontrahenta w trakcie jej trwania.