OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KRYNCE

numer KRS 0000057922 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji05-11-2001
Data ostatniej zmiany03-03-2011
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE OSP NA ZEWNĄTRZ I KIERUJE CAŁOKSZTAŁTEM PRAC ZARZĄDU. UMOWY, AKTY ORAZ PEŁNOMOCNICTWA I DOKUMENTY FINANSOWE PODPISUJĄ W IMIENIU OSP PREZES LUB WICEPREZES I SKARBNIK.

Cel działania

1.PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAJĄCEJ NA CELU ZAPOBIEGANIE POŻAROM ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIE W TYM ZAKRESIE Z INSTYTUCJAMI I STOWARZYSZENIAMI. 2.BRANIE UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH PRZEPROWADZANYCH W CZASIE POŻARÓW, ZAGROŻEŃ EKOLOGICZNYCH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ORAZ INNYCH KLĘSK I ZDARZEŃ. 3.INFORMOWANIE LUDNOŚCI O ISTNIEJĄCYCH ZAGROŻENIACH POŻAROWYCH I EKOLOGICZNYCH ORAZ SPOSOBACH OCHRONY PRZED NIMI. 4.ROZWIJANIE WŚRÓD CZŁONKÓW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNO-OŚWIATOWEJ I ROZRYWKOWEJ. 5.UCZESTNICZENIE I REPREZENTOWANIE OSP W ORGANACH SAMORZĄDOWYCH I PRZEDSTAWICIELSKICH. 6.WYKONYWANIE INNYCH ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ NINIEJSZEGO STATUTU.

Osoby kluczowe w firmie OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KRYNCE

  • Mieczysław Przeździak Członek organu nadzoru
  • Jarosław Wereszczyński GOSPODARZ
  • Jarosław Niedziółka PREZES
  • Hubert Turski ZASTĘPCA NACZELNIKA
  • Sławomir Kamecki Członek organu nadzoru
  • Paweł Niedziółka KRONIKARZ
  • Grzegorz Dziewulski SEKRETARZ
  • Wiesław Jurek Członek organu nadzoru
  • Janusz Dylak NACZELNIK - WICEPREZES
  • Stanisław Boboń SKARBNIK