NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW "POMOT" SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W CHOJNIE

numer KRS 0000057998 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaZWIĄZEK ZAWODOWY
Data rejestracji05-11-2001
Data ostatniej zmiany06-03-2006
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SĄ UPRAWNIENI: PRZEWODNICZĄCY I INNE OSOBY UPOWAŻNIONE PRZEZ ZARZĄD ZWIĄZKU. 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB. 3. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU, A ZWŁASZCZA NABYWANIE, ZBYWANIE, PRZEKAZYWANIE LUB LIKWIDACJA TRWAŁYCH ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA

Cel działania

CELEM ZWIĄZKU JEST OBRONA PRAW, GODNOŚCI I INTERESÓW PRACOWNIKÓW W TYM: 1. OBRONA INTERESÓW ZAWODOWYCH, MATERIALNYCH, SOCJALNYCH I KULTURALNYCH PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN, 2. OBRONA PRAW PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE WYKONYWANEJ PRACY ZAWODOWEJ, WYNAGRADZANIA, WARUNKÓW SOCJALNO-BYTOWYCH ORAZ BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, 3. HARMONIZOWANIE DZIAŁANIA ZAKŁADU PRACY Z INTERESAMI PRACOWNIKÓW, 4. ODDZIAŁYWANIE NA RZECZ DEMOKRATYZMU, PRAWORZĄDNOŚCI, SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ, KOLEŻEŃSKIEJ SOLIDARNOŚCI W STOSUNKACH MIĘDZYLUDZKICH 5. KSZTAŁTOWANIE ETYKI ZAWODOWEJ I SUMIENNEGO STOSUNKU DO OBOWIĄZKÓW PRACOWNICZYCH, 6. INICJOWANIE I POPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ STWARZANIA PRACOWNIKOM WARUNKÓW PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I ADAPTACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ MŁODYCH PRACOWNIKÓW, 7. WSPÓŁUCZESTNICTWO W KSZTAŁTOWANIU I REALIZACJI ZADAŃ SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH ZAKŁADU W CELU POMNAŻANIA FUNDUSZU ZAKŁADU I SPRAWIEDLIWEGO PODZIAŁU, 8. UMACNIANIE RODZINY ORAZ OCHRONA ŻYCIA RODZINNEGO.

Osoby kluczowe w firmie NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW "POMOT" SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W CHOJNIE

  • Andrzej Pomorski Członek organu nadzoru
  • Michał Gajowski PRZEWODNICZĄCY
  • Zygmunt Mościcki Członek organu nadzoru
  • Tadeusz Idzi Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
  • Witold Berezowski CZŁONEK ZARZĄDU

Brak powiązanych podmiotów