ZWIĄZEK ZAWODOWY "METALOWCY" W ATW S.A. W ZAGÓRZU

numer KRS 0000067386 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaZWIĄZEK ZAWODOWY
Data rejestracji04-12-2001
Data ostatniej zmiany19-03-2014
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWCYH ZWIĄZKU SĄ UPRAWNIENI: A) PRZEWODNICZĄCY I V-CE PRZEWODNICZĄCY ZWIĄZKU B) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH OSÓB C) W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU MAJĄTKIEM, A ZWŁASZCZA NABYWANIEM, ZBYWANIEM, PRZEKAZANIEM LUB LIKWIDACJĄ TRWAŁYCH ŚRODKÓW MAJĄTKOWYCH WYMAGANA JEST UCHWAŁA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

Cel działania

CELEM ZWIĄZKU JEST OBRONA PRAW, GODNOŚCI I INTERESÓW PRACOWNIKÓW, W TYM: 1.OBRONA INTERESÓW ZAWODOWYCH, MATERIALNYCH, SOCJALNYCH I KULTURALNYCH PRACOWNIKÓW ORAZ ICH RODZIN. 2.OBRONA PRAW PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE WYKONYWANEJ PRACY ZAWODOWEJ, WYNAGRODZENIA, WARUNKÓW SOCJALNO-BYTOWYCH ORAZ BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. 3.HARMONIZOWANIE DZIAŁANIA ZAKŁADU PRACY Z INTERESAMI PRACOWNIKÓW. 4.ODDZIAŁYWANIE NA RZECZ DEMOKRATYZMU, PRAWORZĄDNOŚCI, SPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ, KOLEŻEŃSKIEJ SOLIDARNOŚCI W STOSUNKACH MIĘDZYLUDZKICH. 5.KSZTAŁTOWANIE ETYKI ZAWODOWEJ I SUMIENNEGO STOSUNKU DO OBOWIĄZKÓW PRACOWNICZYCH. 6.INICJOWANIE I POPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ STWORZENIA PRACOWNIKOM WARUNKÓW PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I ADAPTACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ MŁODYCH PRACOWNIKÓW. 7.WSPÓŁUCZESTNICTWO W KSZTAŁTOWANIU I REALIZACJI ZADAŃ GOSPODARCZYCH ZAKŁADU W CELU POMNOŻENIA FUNDUSZU ZAKŁADU I JEGO SPRAWIEDLIWEGO PODZIAŁU. 8.UMACNIANIE RODZINY ORAZ OCHRONA ŻYCIA RODZINNEGO. 9.KSZTAŁTOWANIE AKTYWNYCH POSTAW DZIAŁANIA DLA DOBRA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Osoby kluczowe w firmie ZWIĄZEK ZAWODOWY "METALOWCY" W ATW S.A. W ZAGÓRZU

  • Bogdan Hoksa Członek organu nadzoru
  • Paweł Sołtys Członek organu nadzoru
  • Wojciech Adamowski CZŁONEK ZARZĄDU
  • Bogusław Wilusz Członek organu nadzoru
  • Joanna Borczyk CZŁONEK ZARZĄDU
  • Grzegorz Puchalik PRZEWODNICZĄCY ZWIĄZKU
  • Feliks Mateja Członek organu nadzoru
  • Józef Gocek CZŁONEK ZARZĄDU
  • Andrzej Błaszczak WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU