STOWARZYSZENIE PROMOCJI I ROZWOJU GMINY MICHAŁÓW

numer KRS 0000309940; numer NIP 6621815316 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji10-07-2008
Data ostatniej zmiany09-01-2012
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WE WSZYSTKICH SPRAWACH, W TYM MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA ZAWIERANIA UMÓW I UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW W IMIENIU STOWARZYSZENIA UPRAWNIENI SĄ PREZES ORAZ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Cel działania

1. INTEGROWANIE ŚRODOWISKA LOKALNEGO 2. POBUDZANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ, KULTURALNEJ I GOSPODARCZEJ 3. ROZWÓJ I KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI 4. WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY 5. PROMOWANIE GMINY MICHAŁÓW I JEJ MIESZKAŃCÓW 6. WSPIERANIE ROZWOJU OŚWIATY 7. WSPIERANIE ROZWOJU KULTURY, SZTUKI, OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ORAZ ROZWÓJ SPORTU I TURYSTYKI, W TYM AGROTURYSTYKI 8. DZIAŁANIE NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ, ROZWIJANIE KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI 9. WSPIERANIE ŚRODOWISK ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, W TYM OSÓB CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 10. INICJOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 11. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TEN SPOSÓB PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 12. WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO 13. POZYSKIWANIE ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ Z DOSTĘPNYCH FUNDUSZY POMOCOWYCH 14. PRACA NA RZECZ PROMOCJI I WDRAŻANIA INNOWACYJNOŚCI SŁUŻĄCEJ ROZWOJOWI GMINY MICHAŁÓW

Osoby kluczowe w firmie STOWARZYSZENIE PROMOCJI I ROZWOJU GMINY

  • Robert Bębenek Członek organu nadzoru
  • Mirosława Hera CZŁONEK ZARZĄDU
  • Małgorzata Leszczyńska Stawiarz SKARBNIK
  • Tadeusz Oleksy Członek organu nadzoru
  • Janusz Głombiński PREZES
  • Teodozja Kierkowska Szewczyk WICEPREZES
  • Waldemar Błaziak Członek organu nadzoru
  • Bożena Wójcik SEKRETARZ