STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "DORZECZE MLECZKI"

numer KRS 0000315787; numer NIP 7941772709 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji15-10-2008
Data ostatniej zmiany15-04-2016
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGAJĄ ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH W IMIENIU STOWARZYSZENIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU I JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Cel działania

STOWARZYSZENIE MA NA CELU: 1) OPRACOWANIE I REALIZACJĘ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ, DALEJ LSR, 2) WSPIERANIE LOKALNEGO ROZWOJU NA OBSZARACH WIEJSKICH W RAMACH WSPIERANIA WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO, OGRANICZENIA UBÓSTWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO NA OBSZARACH WIEJSKICH, 3) WZMOCNIENIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, W TYM Z WYKORZYSTANIEM ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I WPIERANIE PARTYCYPACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W REALIZACJI LSR, 4) ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, W TYM POPRZEZ ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, 5) DYWERSYFIKACJĘ ŹRÓDEŁ DOCHODU, W TYM TWORZENIE I ROZWÓJ INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO TJ. INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ PRZETWARZANIU PRODUKTÓW ROLNYCH W CELU UDOSTĘPNIANIA JEJ LOKALNYM PRODUCENTOM, 6) PODNOSZENIE KOMPETENCJI OSÓB Z OBSZARU LSR W POWIĄZANIU Z ZAKŁADANIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROZWOJEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LUB DYWERSYFIKACJĄ ŹRÓDEŁ DOCHODÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI ROLNIKÓW I OSÓB DŁUGOTRWALE POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY, 7) PODNOSZENIE WIEDZY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA, ZMIAN KLIMATYCZNYCH A TAKŻE INNOWACJI, 8) ROZWÓJ PRODUKTÓW LOKALNYCH, 9) ROZWÓJ RYNKÓW ZBYTU, Z WYŁĄCZENIEM TARGOWISK, 10) ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO, 11) ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ, 12) ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ GWARANTUJĄCEJ SPÓJNOŚĆ TERYTORIALNĄ W ZAKRESIE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO, 13) POPRAWĘ JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH, 14) INICJACJĘ WSPÓŁPRACY Z KRAJOWYMI LUB ZAGRANICZNYMI ORGANIZACJAMI O PODOBNYM CELU DZIAŁANIA, 15) TRANSFER WIEDZY, 16) WSPÓŁPRACĘ Z OŚRODKAMI NAUKOWYMI LUB BADAWCZYMI.

Osoby kluczowe w firmie STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "DORZECZE MLECZKI"

  • Mariusz Pawlak CZŁONEK
  • Barbara Szczygieł Członek organu nadzoru
  • Andrzej Stebnicki PREZES ZARZĄDU
  • Paweł Płocica CZŁONEK
  • Jolanta Krzanowska Członek organu nadzoru
  • Agnieszka Bukowa Jedynak WICEPREZES
  • Anna Dąbek Członek organu nadzoru
  • Katarzyna Szlęk Członek organu nadzoru