STOWARZYSZENIE NA RZECZ SIECI MIAST EUROREGIONU KARPACKIEGO

numer KRS 0000367498 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji07-10-2010
Data ostatniej zmiany07-10-2010
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW W TYM MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ W JEGO IMIENIU JEST WYMAGANE ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA, DLA WAŻNOŚCI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH WYMAGANY JEST PODPIS PREZESA LUB UPOWAŻNIONEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 2. DLA WAŻNOŚCI INNYCH PISM I DOKUMENTÓW WYMAGANY JEST PODPIS PREZESA LUB INNEGO UPOWAŻNIONEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 3. ZARZĄD STOWARZYSZENIA MOŻE UDZIELIĆ OSOBIE KIERUJĄCEJ BIUREM STOWARZYSZENIA PEŁNOMOCNICTWA OGÓLNEGO, OBEJMUJĄCEGO UMOCOWANIE DO ZWYKŁEGO ZARZĄDU W IMIENIU STOWARZYSZENIA

Cel działania

1/ WSPIERANIE ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIAST WCHODZĄCYCH W SKŁAD EUROREGIONU KARPACKIEGO, 2/ KOORDYNAJA WYKORZYSTANIA POMOCY UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZNACZONEJ NA DZIAŁANIA Z ZAKRESU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIAST EUROREGIONU KARPACKIEGO, 3/ STORZENIE MECHANIZMÓW WSPÓŁPRACY MIAST EUROREGIONU KARPACKIEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO, 4/ STOWRZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ ORGANIZACYJNĄ OBEJMUJĄCĄ MIASTA EUROREGIONU KARPACKIEGO, 5/ DZIAŁANIE NA RZECZ WŁĄCZENIA STRUKTURY WSPÓŁPRACY MIAST EUROREGIONU KARPACKIEGO W EUROPEJSKIE STRUKTURY WSPÓŁPRACY WŁADZ LOKALNYCH I REGIONALNYCH 6/ PROMOCJA MIAST EURUREGIONU KARPACKIEGO W RAMACH MARKI KARPACKIEJ, 7/ TWORZENIE SZEROKIEGO PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIAST KARPACKICH, 8/ PROGRAMOWANIE ROZWOJU MIAST EK W RAMACH KONCEPCJI KARPACKI HORYZONT 2014.

Osoby kluczowe w firmie STOWARZYSZENIE NA RZECZ SIECI MIAST EUROREGIONU KARPACKIEGO

  • Agata Nowacka Bednarz Członek organu nadzoru
  • Renata Pelc SEKRETARZ
  • Agnieszka Bukowa Jedynak Członek organu nadzoru
  • Waldemar Dzierżak SKARBNIK
  • Agnieszka Horodejczuk PREZES ZARZĄDU