FUNDACJA EX SE NATUS

numer KRS 0000425189; numer NIP 8862977926 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaFUNDACJA
Data rejestracji28-06-2012
Data ostatniej zmiany10-12-2015
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD FUNDACJI

Sposób reprezentacji

1.OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI, Z ZASTRZEŻENIEM UST. 2, SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. 2.W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW ORAZ W SPRAWACH NIE ZWIĄZANYCH Z ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH -OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI MOŻE SKŁADAĆ JEDNOOSOBOWO PREZES FUNDACJI. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Cel działania

1.POMOC SPOŁECZNA, W TYM RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB. 1A.WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ. 2. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM. 3.DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA. 4.PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ, KULTUROWEJ. 5.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ JĘZYKA REGIONALNEGO. 6.OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA 7. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 8. PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY. 9.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RÓWNYCH PRAW KOBIET I MĘŻCZYZN. 10.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM. 11.DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. 12.DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ TECHNIKI, WYNALAZCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE I WDRAŻANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ. 13.DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH. 14.NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE. 15.WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY. 16.KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. 17.WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ. 18.EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO. 19.TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO. 20.PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE. 21.OBRONNOŚĆ PAŃSTWA I DZIAŁALNOŚĆ SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. 22.UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ DEMOKRACJI. 23.RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI. 24.POMOC OFIAROM KATASTROF, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, KONFLIKTÓW ZBROJNYCH I WOJEN W KRAJU I ZAGRANICĄ. 25.UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW KONSUMENTÓW. CIĄG DALSZY CELÓW DZIAŁANIA ZNAJDUJE SIĘ W §6 STATUTU.

Osoby kluczowe w firmie FUNDACJA EX SE NATUS

  • Anna Łukarska Chrapusta PREZES

Brak powiązanych podmiotów