MIĘDZYZAKŁADOWA ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA SOLIDARNOŚĆ 80 POLSKI KONCERN NAFTOWY I GRUPA KAPITAŁOWA ORLEN SA

numer KRS 0000436168 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaZWIĄZEK ZAWODOWY
Data rejestracji10-10-2012
Data ostatniej zmiany10-10-2012
Nazwa organu nadzoruMIĘDZYZAKŁADOWA KOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiKOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU ZWIĄZKU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ

Cel działania

CELEM ZWIĄZKU JEST OBRONA GODNOŚCI, PRAW I INTERESÓW PRACOWNICZYCH (ZAWODOWYCH I SOCJALNYCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU, A W SZCZEGÓLNOŚCI: 1) ZABEZPIECZANIE PRAW PRACOWNICZYCH W ZAKRESIE WYKONYWANEJ PRACY ZAWODOWEJ, WYNAGRODZENIA, WARUNKÓW SOCJALNO-BYTOWYCH ORAZ BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, 2) PRZECIWDZIAŁANIE ZJAWISKU BEZROBOCIA I POMOC CZŁONKOM ZWIĄZKU POZOSTAJĄCYM BEZ PRACY, 3) DĄŻENIE DO ZAPEWNIANIA PRACOWNIKOM WARUNKÓW PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, 4) OCHRONA INTERESÓW ZDROWOTNYCH, MATERIALNYCH, SOCJALNYCH I KULTURALNYCH CZŁONKÓW ZWIĄZKU ORAZ ICH RODZIN, 5) PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ W DUCHU DIALOGU SPOŁECZNEGO, ZMIERZAJĄCYCH DO ZHARMONIZOWANIA INTERESÓW PRACODAWCY Z INTERESAMI PRACOWNIKÓW, 6) WPŁYWANIE NA KSZTAŁT POLITYKI GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ, 7) SZERZENIE ZASAD DEMOKRACJI I WYSTĘPOWANIE W OBRONIE UNIWERSALNYCH WARTOŚCI HUMANITARNYCH, 8) KSZTAŁTOWANIE AKTYWNEJ POSTAWY DZIAŁANIA DLA DOBRA OJCZYZNY, 9) DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I POTRZEBUJĄCYCH SZCZEGÓLNEJ TROSKI, 10) UMACNIANIE RODZINY ORAZ OCHRONA ŻYCIA RODZINNEGO, 11) WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI MIĘDZYNARODOWYMI W ZAKRESIE SOLIDARNEJ OBRONY INTERESÓW PRACOWNICZYCH I RESPEKTOWANIA PRAW CZŁOWIEKA, 12) OCHRONA I PROMOCJA KULTURY ORAZ SZEROKO POJETEJ EDUKACJI.

Osoby kluczowe w firmie MIĘDZYZAKŁADOWA ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA SOLIDARNOŚĆ 80 POLSKI KONCERN NAFTOWY I GRUPA KAPITAŁOWA ORLEN SA

  • Anna Igielska Członek organu nadzoru
  • Katarzyna Kaźmierczak PRZEWODNICZĄCY
  • Zdzisław Mazanek WICEPRZEWODNICZĄCY
  • Małgorzata Ostrowska Członek organu nadzoru
  • Robert Nowak SEKRETARZ
  • Tatiana Idzik Członek organu nadzoru
  • Bogdan Kazula SKARBNIK