STOWARZYSZENIE RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "WODNA KRAINA"

numer KRS 0000486342; numer NIP 9731015966 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji25-11-2013
Data ostatniej zmiany20-10-2015
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH W IMIENIU STOWARZYSZENIA UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE PREZES ZARZĄDU Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB W RAZIE NIEOBECNOŚCI PREZESA ZARZĄDU DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, W INNYCH SPRAWACH STOWARZYSZENIE REPREZENTUJĄ PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Cel działania

CELEM STOWARZYSZENIA RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "WODNA KRAINA" JEST DZIAŁANIE NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW GMIN Z TERENU WOJ. LUBUSKIEGO: GMINY BOJADŁA, GMINY KARGOWA, GMINY KOLSKO, GMINY SŁAWA; Z WOJ. WIELKOPOLSKIEGO: GMINY SIEDLEC, GMINY PRZEMĘT, GMINY WOLSZTYN I GMINY WIJEWO ORAZ Z WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO: GMINY KOTŁA, ZWANEGO DALEJ OBSZAREM RLGD "WODNA KRAINA", A W SZCZEGÓLNOŚCI: 1)DZIAŁANIE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW RYBACKICH; 2)AKTYWIZOWANIE SPOŁECZNOŚCI ZAMIESZKUJĄCYCH OBSZARY ZALEŻNE OD RYBACTWA; 3)REALIZACJĘ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARÓW RYBACKICH (LSROR); 4)ZŁAGODZENIE SKUTKÓW ZMIAN STRUKTURALNYCH W SEKTORZE RYBACKIM; 5)PODNOSZENIE JAKOŚCI ŻYCIA LUDNOŚCI NA OBSZARZE DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA; 6)REALIZACJĘ DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA; 7)TWORZENIE MIEJSC PRACY; 8)PROPAGOWANIE I INNOWACYJNOŚCI; 9)UPOWSZECHNIANIE I WYMIANĘ INFORMACJI O INICJATYWACH ZWIĄZANYCH Z AKTYWIZACJĄ LUDNOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH OBSZARU RLGD "WODNA KRAINA"; 10) PROMOWANIE KAPITAŁU LUDZKIEGO I DIALOGU SPOŁECZNEGO; 11)OCHRONA WSPÓLNYCH INTERESÓW CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA; 12)TWORZENIE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY STOWARZYSZENIA I INNYCH ORGANIZACJI ORAZ INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH OBSZARU RLGD "WODNA KRAINA" ; 13)DZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA W CELU OCHRONY FLORY I FAUNY WODNEJ; 14)DZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY OBSZARÓW OBJĘTYCH PROGRAMEM NATURA 2000; 15)OCHRONA I ODBUDOWA EKOSYSTEMÓW WODNYCH I ICH RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ; 16)WSPIERANIE WZMACNIANIA ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO ORAZ INNOWACJI, W TYM ZWIĘKSZANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I TRANSFERU WIEDZY; 17)ROZWÓJ SZKOLEŃ ZAWODOWYCH, NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH I UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE; 18)PROMOWANIE WZROSTU GOSPODARCZEGO.

Osoby kluczowe w firmie STOWARZYSZENIE RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "WODNA KRAINA"

  • Henryk Matysik Członek komitetu założycielskiego
  • Grzegorz Bosy Członek organu nadzoru
  • Grzegorz Doszel PREZES
  • Mirosław Kmiecik WICEPREZES
  • Krzysztof Woziński Członek komitetu założycielskiego
  • Paweł Bereżański Członek organu nadzoru
  • Aleksandra Szubert SEKRETARZ
  • Elżbieta Popiołek Członek organu nadzoru
  • Dorota Gorzelniak CZŁONEK ZARZĄDU
  • Łukasz Horbatowski SKARBNIK