STOWARZYSZENIE KARPACKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

numer KRS 0000506877; numer NIP 8133703348 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji25-04-2014
Data ostatniej zmiany27-04-2015
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ W JEGO IMIENIU JEST WYMAGANE ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W TYM PREZESA LUB UPOWAŻNIONEGO PRZEZ NIEGO CZŁONKA ZARZĄDU

Cel działania

1. ROZWÓJ POLSKO-SŁOWACKIEJ ORAZ MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ W CELU ZRÓWNOWAZONEGO ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO NA OBSZARZE EUROREGIONU KARPACKIEGO 2. KREOWANIE ZWIĄZKÓW POMIĘDZY PODMIOTAMI KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 3. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO ZINTENSYFIKOWANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO ORAZ OBSZARU EUROREGIONU KARPACKIEGO 4. DZIAŁANIA NA RECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO ORAZ EUROREGIONU KARPACKIEGO 5. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARZE EUROREGIONU KARPACKIEGO 6. WSPOMAGANIE PROCESÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH EUROREGIONU KARPACKIEGO 7. PROMOWANIE SEKTORÓW PIORYTETOWYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO (LOTNICZEGO, CHEMICZNEGO, PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO I TURYSTYCZNEGO) 8. STWORZENIE, PROPAGOWANIE ORAZ UMOCNIENIE WIZERUNKU WOJEWÓDZTWA JAKO REGIONU O KORZYSTNYCH WARUNKACH PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ 9. UJEDNOLICENIE PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POGRANICZA POLSKO- SŁOWACKIEGO ORAZ OBSZARU EUROREGIONU KARPACKIEGO 10. UJEDNOLICENIE SYSTEMU UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI POTENCJALNYM INWESTOROM O MOŻLIWOŚCIACH INEWSTOWANIA NA PODKARPACIU 11. DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZNOŚCIAMI TRANSGRANICZNYMI I MIĘDZYNARODOWYMI 12. LOBBING NA RZECZ ROZWOJU OBSZARU EUROREGIONU KARPACKIEGO 13. PROMOCJA KULTURY, SZTUKI I TRADYCJI REJONÓW PRZYGRANICZNYCH Z POSZANOWANIEM DLA RÓŻNIC KULTUROWYCH 14. PROMOWANIE MODELU WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ 15. ZAGOSPODAROWANIE MIENIA GMINNEGO, POWIATOWEGO I WOJEWÓDZKIEGO ORAZ SKARBU PAŃSTWA, A TAKŻE POWIERZONEGO MIENIA PRZEZ ORGANY I JEDNOSTKI SAMORZĄDOWE ORAZ PAŃSTWOWE 16. REALIZOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I RZĄDOWEJ O CHARAKTERZE PUBLICZNYM ... CIĄG DALSZY ZGODNIE ZE STATUTEM

Osoby kluczowe w firmie STOWARZYSZENIE KARPACKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

 • Agnieszka Fryc Członek organu nadzoru
 • Dawid Lasek PREZES ZARZĄDU
 • Robert Bielówka WICEPREZES ZARZĄDU
 • Monika Wędrychowicz Członek organu nadzoru
 • Barbara Inglot SEKRETARZ
 • Sławomir Rębisz WICEPREZES ZARZĄDU
 • Renata Pelc Członek organu nadzoru
 • Marta Osiecka SKARBNIK
 • Robert Bielówka
  1. EXPO CODE Wspólnik - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Polskiego Czerwonego Krzyża 2, 35-060 Rzeszów
   w dniu 18-09-2014
  2. EXPO PODKARPACIE PREZES ZARZĄDU - STOWARZYSZENIE, adres: św. Michała Archanioła 5, 35-303 Rzeszów
   w dniu 26-04-2016