STOWARZYSZENIE "DLA MIESZKAŃCÓW JAWORA"

numer KRS 0000560722; numer NIP 6951522592 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji29-05-2015
Data ostatniej zmiany12-02-2016
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA

Cel działania

CELEM STOWARZYSZENIA JEST: 1) POMOC SPOŁECZNA, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH RODZIN I OSÓB; 1A) WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ; 2) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM; 3) DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA; 4) PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ; 5) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ JĘZYKA REGIONALNEGO; 6) OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA; 7) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH; 8) PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY; 9)DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RÓWNYCH PRAW KOBIET I MĘŻCZYZN; 10) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM; 11) DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI; 12) DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ TECHNIKI, WYNALAZCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE I WDRAŻANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ; 13) DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH; 14) NAUKA, SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE; 15) WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY; 16) KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO; 17) WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ; 18) EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO; 19) TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO; 20) PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE; 21) OBRONNOŚĆ PAŃSTWA I DZIAŁALNOŚĆ SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ; 22) UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ DEMOKRACJI; 23) RATOWNICTWO I OCHRONA LUDNOŚCI; 24) POMOC OFIAROM KATASTROF, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, KONFLIKTÓW ZBROJNYCH I WOJEN W KRAJU I ZA GRANICĄ; - W POZOSTAŁYM ZAKRESIE CELE STOWARZYSZENIA OKREŚLA § 7 STATUTU.

Osoby kluczowe w firmie STOWARZYSZENIE "DLA MIESZKAŃCÓW JAWORA"

  • Gabriela Szafarowska Członek organu nadzoru
  • Joanna Kocwin Członek organu nadzoru
  • Klaudia Gierczyk Członek organu nadzoru