HANZEATYCKI INSTYTUT WSPIERANIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

numer KRS 0000612181; numer NIP 9571085098 Aktywna

StatusAktywna
Forma prawnaFUNDACJA
Data rejestracji11-04-2016
Data ostatniej zmiany12-04-2016
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI ORAZ REPREZENTOWANIA FUNDACJI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Cel działania

CELEM FUNDACJI JEST DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ PROPAGOWANIE IDEI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, A W SZCZEGÓLNOŚCI: 1.INICJOWANIE I REALIZACJA CELOWYCH PROGRAMÓW POMOCOWYCH UKIERUNKOWANYCH NA TWORZENIE I WSPIERANIE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE I ZAGRANICĄ, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO; 2.WDRAŻANIE PROGRAMÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POMOCOWYCH NA WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW; 3.KULTYWOWANIE TRADYCJI HANZEATYCKIEJ; 4.STYMULOWANIE POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH WŚRÓD OSÓB PROWADZĄCYCH LUB PLANUJĄCYCH ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W ZAKRESIE ROZWOJU OSOBISTEGO I DORADZTWA; 5.ORGANIZACJA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW MAJĄCYCH NA CELU USPRAWNIENIE ORAZ WZROST EFEKTYWNOŚCI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW; 6.WSPIERANIE IDEI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, A W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ PROMOWANIE DZIAŁAŃ PRZEDSIĘBIORCZYCH UKIERUNKOWANYCH NA PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU; 7.PROMOWANIE I WSPIERANIE AKTYWNOŚCI EKSPORTOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ INICJOWANIE WSPÓŁPRACY BIZNESOWEJ W ŚRODOWISKU MIĘDZYNARODOWYM; 8.PROMOWANIE AKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW, DORADZTWO I WSPIERANIE ICH DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA; 9.PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH I ANALIZ DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE I ZAGRANICĄ; 10.POPULARYZACJA ŚWIATOWYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE MIKRO, MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI; 11.TWORZENIE WARUNKÓW DO PREINKUBACJI I INKUBACJI FIRM; 12.WSPIERANIE WSZELKICH INICJATYW SPOŁECZNYCH, KTÓRE SŁUŻĄ REORIENTACJI ZAWODOWEJ W CELU PODEJMOWANIA PRYWATNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI; 13.KSZTAŁCENIE, REORIENTACJA ZAWODOWA I POZYSKIWANIE WYKWALIKOWANYCH KADR ZGODNIE Z POTRZEBAMI RYNKU PRACY; 14.PROMOWANIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA WSZYSTKICH ETAPACH EDUKACJI; 15.TWORZENIE PLATFORMY WYMIANY WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ POMIĘDZY ŚWIATEM NAUKI I BIZNESU;(UWAGA: STATUT FUNDACJI PRZEWIDUJE DODATKOWE CELE DZIAŁANIA OKREŚLONE W §8 PKT.16-22).

Osoby kluczowe w firmie HANZEATYCKI INSTYTUT WSPIERANIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

 • Monika Zajkowska PREZES ZARZĄDU
 • Monika Zajkowska
  1. POMERANIAN COMMERCIAL PROPERTY Wspólnik - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Stanisława Małachowskiego 8/5, 80-262 Gdańsk
   w dniu 02-11-2015
  2. ZAKŁAD NAPRAWCZY MECHANIZACJI ROLNICTWA Członek organu nadzoru - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Plac Dąbrowskiego 3, 76-200 Słupsk
   w dniu 31-03-2004