"BIG AUTOHANDEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

numer KRS 0000032514; numer REGON 510427910; numer NIP 7391729601

StatusAktywna
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS0000032514
NIP7391729601
REGON510427910
Data rejestracji06-08-2001
Data ostatniej zmiany31-08-2017
Kapitał zakładowy3 101 500 PLN
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD
StatusOrganizacja porządku publicznego

Sposób reprezentacji

Płatne usługi

Sąd rejestracjny

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Osoby kluczowe w firmie "BIG AUTOHANDEL"

 • Leszek Bułtralik Wspólnik

Brak powiązanych podmiotów

Klasyfikacje działalności PKD dla "BIG AUTOHANDEL"

 • 01, , , UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
 • 02, , , LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA
 • 03, , , RYBACTWO
 • 10, , , PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
 • 11, , , PRODUKCJA NAPOJÓW
 • 12, , , PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
 • 13, , , PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH
 • 14, , , PRODUKCJA ODZIEŻY
 • 15, , , PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
 • 16, , , PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
 • 17, , , PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU
 • 18, , , POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
 • 19, , , WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
 • 20, , , PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH
 • 21, , , PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
 • 22, , , PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
 • 23, , , PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
 • 24, , , PRODUKCJA METALI
 • 25, , , PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
 • 26, , , PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
 • 27, , , PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
 • 28, , , PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 29, , , PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
 • 30, , , PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
 • 31, , , PRODUKCJA MEBLI
 • 32, , , POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW
 • 33, , , NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
 • 35, , , WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
 • 36, , , POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
 • 37, , , ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • 38, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
 • 39, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • 41, , , ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
 • 42, , , ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
 • 43, , , ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
 • 45, , , HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
 • 46, , , HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
 • 47, , , HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
 • 49, , , TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
 • 50, , , TRANSPORT WODNY
 • 51, , , TRANSPORT LOTNICZY
 • 52, , , MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
 • 53, , , DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA
 • 55, , , ZAKWATEROWANIE
 • 56, , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
 • 58, , , DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
 • 59, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
 • 60, , , NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH
 • 61, , , TELEKOMUNIKACJA
 • 62, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
 • 63, , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
 • 64, , , FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
 • 65, , , UBEZPIECZENIA, REASEKURACJA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
 • 66, , , DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
 • 68, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
 • 69, , , DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE
 • 70, , , DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
 • 71, , , DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
 • 72, , , BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
 • 73, , , REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
 • 74, , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
 • 75, , , DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
 • 77, , , WYNAJEM I DZIERŻAWA
 • 78, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
 • 79, , , DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE
 • 80, , , DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA
 • 81, , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
 • 82, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • 90, , , DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ
 • 91, , , DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ
 • 93, , , DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
 • 94, , , DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH
 • 95, , , NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
 • 96, , , POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA