Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) - co to jest?


Jest pewnego rodzaju bazą danych powszechnie udostępniającą informacje o statusie prawnym, sytuacji finansowej zarejestrowanego podmiotu oraz sposobie jego reprezentowania. KRS działa od dnia 1 stycznia 2001r. - został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zastąpił poprzednio istniejący Rejestr Handlowy. Prowadzony jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz wybrane sądy rejonowe. Krajowy Rejestr Sądowy składa się z trzech osobnych rejestrów:

 • rejestru przedsiębiorców,
 • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • rejestru dłużników niewypłacalnych.

Poza podstawowymi informacjami zarejestrowanego podmiotu KRS zawiera także: informacje o zaległościach podatkowych i celnych, zaległościach wobec ZUS, wierzycielach oraz wysokości niespłaconych wierzytelności. Dokumenty z Krajowego Rejestru Sądowego to wiarygodna informacja o podmiotach funkcjonujących w polskiej gospodarce. Odpisy, zaświadczenia, wyciągi zawierają szereg istotnych i przydatnych informacji o konkurencji czy o kontrahencie. Do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego są wpisywane następujące podmioty:

 • spółki jawne,
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
 • spółki partnerskie,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjne,
 • spółki europejskie,
 • spółdzielnie,
 • przedsiębiorstwa państwowe,
 • jednostki badawczo-rozwojowe,
 • przedsiębiorcy określeni w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium RP działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwane dalej "przedsiębiorcami zagranicznymi",
 • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
 • oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń;

KRS umożliwia uzyskanie informacji o każdym powyższym podmiocie w formie odpisu, wyciągu lub odpowiedniego zaświadczenia w kilkudziesięciu ekspozyturach Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego na terenie całego kraju. Rejestr przedsiębiorców jest jednym z trzech rejestrów Krajowego Rejestru Sądowego. Składa się z 6 działów.

W pierwszym dziale zamieszczane zostają dane o nazwie podmiotu lub firmy, forma prowadzonej działalności, siedziba oraz adres, a także ewentualne oddziały danego przedsiębiorcy. W tym dziale można również znaleźć informację o numerach NIP i REGON, o umowie spółki lub statucie na postawie, którego działa przedsiębiorca.

Dział drugi zawiera informacje dotyczące sposobu reprezentacji podmiotu oraz dane osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentacji spółki osobowej. Dodatkowo w tym dziale można znaleźć informacje na temat nadzoru - jeśli występuje oraz o jego składzie osobowym, o prokurze, jej rodzaju oraz osobach pełniących tę funkcję.

W trzecim dziale wykazany jest przedmiot działalności przedsiębiorcy według kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności. Dodatkowo dział ten zawiera informacje o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz uchwały o jego zatwierdzeniu.

Dział czwarty pełni funkcję ostrzegawczą - zawarte są w nim informacje o zaległościach podatkowych, celnych oraz z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, prowadzonych lub umorzonych egzekucjach przeciwko podmiotowi, zabezpieczeniu majątku w postępowaniu upadłościowym itp.

W dziale piątym zamieszcza się informację o powołaniu i odwołaniu kuratora.

Dział szósty zawiera informacje o zawarciu i zakończeniu likwidacji ustanowieniu zarządu i zarządu komisarycznego oraz dane likwidatorów i zarządców wraz ze sposobem reprezentacji. Dodatkowo można tutaj znaleźć dane o połączeniu lub przekształceniu przedsiębiorcy, ogłoszeniu upadłości bądź wszczęciu postępowania naprawczego z danymi syndyka.