Regulamin strony baza-krs.pl


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ baza-krs.pl

Postanowienia wstępne

 • Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej baza-krs.pl, który określa warunki świadczenia usług przez Usługodawcę za pośrednictwem witryny baza-krs.plna rzecz Klientów.
 • Klient to podmiot, który zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.
 • Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Usługodawca to d-Wise będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu.
 • Dane Kontaktowe Usługodawcy to dane Usługodawcy, przy użyciu których Klient może się z nim skontaktować, adres e-mail: kontakt@baza-krs.pl.
 • Serwis to serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem url: https://baza-krs.pl. Serwis świadczy Usługi na rzecz Klientów.
 • Usługa to BEZPŁATNA usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

§1 Warunki korzystania

 • Usługodawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem url Serwisu, w brzmieniu: baza-krs.pl.
 • Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 • Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu.
 • Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 • Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 • Świadczenie wszystkich usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 • W celu korzystania z Serwisu konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Firefox, Safari, Opera lub innej.
 • Korzystanie z Serwisu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.

§2 Usługa Wyszukiwania

 • Usługodawca świadczy na rzecz Klientów bezpłatną usługę udostępnienia wyszukiwarki zakończonych aukcji, przeprowadzonych w obszarze zewnętrznych serwisów internetowych.
 • Umowa o świadczenie Usługi wyszukiwania aukcji zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z opcji wyszukiwania aukcji i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niej lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej umowy jest udostępnienie opcji wyszukiwania aukcji, w celu wyszukania zakończonych aukcji w ramach zewnętrznych serwisów internetowych.
 • Korzystanie z opcji wyszukiwania odbywa się poprzez użycie formularza wyszukiwania, umożliwiającego wprowadzenie szukanej treści, a także zastosowania dostępnych filtrów wyszukiwania. Korzystanie z formularza wyszukiwania kończy się użyciem przycisku „Szukaj”.
 • Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi wyszukiwania aukcji może być rozwiązana przez Klienta lub Usługodawcę bez podania przyczyny i w każdym czasie, poprzez opuszczenie Serwisu.

§3 Informacje dotyczące korzystania z reklamacji i prawa odstąpienia od umowy

 • Reklamację można składać w formie elektronicznej pod adres e-mail wskazany w Danych Kontaktowych Usługodawcy.
 • Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Klienta, w celu usprawnienia procesu jego rozpoznania.
 • Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie danych kontaktowych Klienta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.
 • Reklamację można składać z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Usługodawcę.
 • Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, realizowanych przykładowo poprzez skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej.
 • Usługodawca informuje Klienta o sposobie rozpoznania reklamacji w sposób wskazany przez Klienta w treści reklamacji, a wobec braku takiej informacji, w sposób analogiczny do sposobu wniesienia reklamacji przez Klienta.
 • Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy o świadczenie Usługi. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, wystarczy poinformować Usługodawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia woli o wykonaniu przysługującego Konsumentom prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Oświadczenie powinno być przesłane pocztą elektroniczną pod Dane Kontaktowe Usługodawcy.
 • W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy, Usługodawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie jego otrzymania.

§4 Postanowienia uzupełniające

 • Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Serwisu są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.
 • Domena internetowa serwisu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.
 • Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych.
 • Usługodawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami,
  • przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie usług na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Serwis świadczy usługi,
  • korzyści utracone przez Klienta niebędącego Konsumentem,
  • szkody spowodowane naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu.

§5 Postanowienia końcowe

 • Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w dokumencie „Polityka prywatności oraz polityka plików cookies”, stanowiącym załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu.
 • Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Klienta będącego Konsumentem, wynikających z przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 • Usługodawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.
 • Dane osobowe użytkowników Serwisu mogą być przetwarzane w celach marketingowych, na podstawie zgody osób, których dotyczą.
 • Osobom, których dane zostały przez Serwis zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w dokumencie „Polityka prywatności oraz polityka plików cookies”, stanowiącym załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu i dostępny do pobrania tutaj.
 • W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.
 • W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu z powodu zmian w przepisach powszechnie obowiązującego prawa lub z powodu zmian w działalności Serwisu.
 • Zmiana Regulaminu następuje poprzez zamieszczenie powiadomienia na stronie internetowej Serwisu, w terminie nie późniejszym niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem zmian w życie.
 • W przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu przez Klienta, zobowiązany jest on zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w terminie nie późniejszym, niż data wejścia w życie nowej treści Regulaminu.

Załączniki do regulaminu

W razie problemów lub wątpliwości napisz do nas!